Vienkartines sumos ir kasos aparato 2015 m

Mikroskopai leidþia paþvelgti á mikrorajonà, jie yra árenginiai, sukurti stebint labai maþus objektus, kuriø subtilûs komponentai paprastai yra nematomi neðiojamai þmogaus akiai. Mikroskopas laikomas dviem fokusavimo læðiø mazgais, kurie yra vamzdþio ðonuose. Objekto sàranka, susijusi su objektu, nusprendþia bûti objektyvu. Su pakeitimais antrasis objektyvø rinkinys vadinamas okuliaru ir leidþia jums baigti stebëjimus. Vamzdþio viduje, objektyvo dëka, jis gaminamas á tikrà vaizdà, padidintà ir apverstà, kurá stebëtojas suvokia dëka okuliaro. Dël abiejø objektyvø rinkiniø egzistavimo, tiriamas vaizdas yra akivaizdus, padidintas ir paprastas. Metalografiniai mikroskopai yra mikroskopø tipas, pateikiantis klausimus dël nepermatomø mëginiø. Metalografiniai mikroskopai pasiþymi ðviesos mikroskopais ir elektronø mikroskopais.

Kà matome metalografiniu mikroskopu?Mikroskopiniai bandymai, naudojantys metalografinius mikroskopus, siejasi su mëginio ið specialaus produkto gavimo ir po to poliruoja ir poliruoja tam tikrà pavirðiø, t. metalografinis bandinys, kuris po pasirinktinio ësdinimo bus stebimas mikroskopu. Konkreèio metalo struktûros, jos lydiniø ir neapibrëþtø akiø neapibrëþtø defektø atskleidimas yra svarbus metalografiniø ðviesos mikroskopijos tyrimø tikslas. Jie leidþia nustatyti struktûriniø komponentø diferenciacijà ir pateikti jø morfologijà, kieká, matmenis ir pasiskirstymà. Metalografiniai mikroskopai leidþia stebëti metalo mëginius ir proverþius. Dël tikslaus læðiø ádiegimo, metalografinis mikroskopas aptinka mikrokrekingus, leidþia apskaièiuoti fazës dalyvavimà ir áterpimø bei naujø medþiagø savybiø stebëjimà.