Vertimo puslapis

Straipsnio vertimas yra vieniðas, gana didelis. Jei reikia iðversti tekstà, turime ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir susirinkimais, bet ir turëti daugelio idëjø, kurios yra tokios specifinës kiekvienai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo straipsná anglø kalba, nesuteikia to „akademiniu“ bûdu, bet naudoja savo individualius dizainus ir minëtas idiomas.

Dabartiniu klubu, kad visuotinio interneto tinklo asmuo vis dar yra didesnis, daþnai reikia versti svetainæ. Pavyzdþiui, sukuriant svetainæ, kurioje norime pasiekti didelæ gavëjø vertæ, turime jà padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pvz., Anglø ir lenkø kalbomis, jis turëtø ne tik iðversti, bet ir sugebëti iðreikðti savo idëjas ir apraðymus, kurie negali bûti iðversti á originalà. Kada jis þiûri á darbà? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendras teksto jausmas bus iðsaugotas (mes spëliojame, kà apie tai kalbama, loginë sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tada yra papildoma tik todël, kad „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà á „þodá þodþiui“ vertæ. Todël praktikoje mes neturime apskaièiuoti, kad bûtø sukurta, remiantis tuo, kas daro átakà profesionaliai daugiakalbei interneto svetainei. Taigi knygø vertëjo tinklalapiuose greièiausiai ateityje þmogus nepakeis maðinos. Net geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Vienintelis dalykas, kuris gali tai padaryti pagal þmogaus logikà, perkeliamas á pasirinktà programavimo kalbà. Taigi, net geriausios programos, iðverèianèios straipsná, galø gale yra uþ profesionaliø svetainës vertëjø þodþius ir galbût visada bus greitai. Jei kada nors gausite paþangià priemonæ, papuoðtà paprastos ir abstrakèios „màstymo“ versijoje, tai bus mûsø civilizacijos rezultatas. Apibendrinant, gerø vertëjø ugdymo vietoje turëtø bûti numatytos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokytø vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir padëtø mokytis abstrakèios tam tikros kalbos supratimo.& Nbsp;