Vertimo kontrole

https://neoproduct.eu/lt/vivese-senso-duo-shampoo-veiksmingas-plauku-slinkimo-problemos-sprendimas/Vivese Senso Duo Shampoo Veiksmingas plaukų slinkimo problemos sprendimas

Ekonominë kontrolë yra neatsiejama kontrolës dalis kiekvienoje didelëje ámonëje. Kontroliuojamas finansiniø iðtekliø poreikio nustatymas, ámonës finansavimo metodø pelningumas, sànaudos ir pelnas, finansinis likvidumas ir kapitalo investicijø efektyvumo analizë.

Kontrolæ galima suskirstyti á tris etapus:- planavimas,- ágyvendinimas,- kontrolë.

Pirmà kartà kontrolë buvo naudojama trisdeðimtmeèiuose JAV. Jis nukentëjo tradiciniame þemyne, daugiausia dël Vokietijos bendroviø. Mes stebime jo nuolatiná vystymàsi nuo 1950-øjø. Pirmiausia jis atvyko á mûsø pasaulá dëka tarptautiniø korporacijø filialo, nors dar daugiau ir vidutinio dydþio ámoniø, kartais net ne visai sàmoningai, pradeda diegti kontrolës priemones. Labai lengva pastebëti, kad kontroliuojant mes galime daryti bet kur, kur ðie aspektai yra valdyme:

- Decentralizuota kontrolës sistema korporacijoje, \ t- Bendrovë orientuota á tiksliai nustatytø tikslø ágyvendinimà,- Ádiegta paskatø sistema, kurioje naudojamasi tuo, kad bendrovë dirba efektyviau,- atliekama valdymo apskaita, kuri taikoma racionaliems finansiniams sprendimams vykdyti;- gerai valdoma informacijos rinkimo sistema,

Finansinës kontrolës principø ádiegimas á ámonæ automatiðkai diegia naujus produktus savo struktûroje. Koreguojama organizacinë struktûra, finansiniø atsiskaitymø sistema ir dokumentø judëjimas pavadinime. Negalima atlikti tinkamos ekonominës kontrolës be gerø kompiuteriø programø. Finansø kontrolëje ypatingas dëmesys skiriamas efektyviam ámonës valdymui, kuris nëra svarbus, nes turime kurti vadovybës apskaità.