Vertimo biuras yary

Tradicinio dulkiø siurblio problema daugiausia susijusi su alergija. Tai daroma dël to, kad dulkiø siurblys, kuris pritraukia orà, suteikia jiems atgal su priemaiðomis. Þinoma, naudojami filtrai, kurie nepamirðta to iðvengti, bet në vienas filtras to nepadeda. Yra keletas árodytø sprendimø, todël centrinis dulkiø siurblys yra centrinis dulkiø siurblys. Bet kas tiksliai laikomasi ðios tvarkos ir kaip ji surenkama?

Svarbus kûno elementas yra centrinë dalis. Jis yra prijungtas prie standþiø vamzdþiø, paprastai pagamintø ið PVC, kurie priskiriami prie labiausiai montuojamø sienos ávadø. Pats dulkiø siurblys atliekamas naudojant lanksèius vamzdþius, kurie jungiasi prie greièiausios sienos. Centrinis padalinys daþniausiai suvokiamas ne pagrindinëse patalpose, pvz., Garaþe, ir jo prasmë yra suteikti tinkamà slëgá visam árenginiui. Verta pabrëþti, kad vieta, kur vienetas tampa centriniu, turëtø bûti neutralus ir ramus nuo gyvenamøjø patalpø. Jei, pavyzdþiui, norite patekti á rûsá, kur yra drëgmë, turëtumëte pagalvoti apie kità oro filtravimà. Ásiurbimo lizdai turëtø gyventi tam tikroje vietoje, nes jiems suteikiant duris ar baldus bus daug sunkiau. Dulkiø siurblio þarna, pagaminta ið lanksèios medþiagos, yra didesnë uþ tà, kurià galime naudoti ið daþnai naudojamø buitiniø dulkiø siurbliø ir daþnai yra apie 15 metrø. Centrinë dulkiø siurbimo sistema turi trûkumø, apie kuriuos reikia galvoti, prieð priimant sprendimà. Kad raktas bûtø svarbus árenginyje, ir jei pasirinksime já naudoti ðeimos namuose, verta já suprojektuoti namø dizaino lygiu. Kadangi jau pastatytose vietose yra sunku rasti butà.