Ventiliacijos kanalai gliwice

Vietose su dideliu dulkëtumu, milteliø daþais, medþio droþlëmis, yra didelë sprogimo tikimybë. Taigi bet kurioje pramonës ámonëje árenginiai yra reikalingi pagal „ATEX“ árenginá („ATEX“ árenginá, kurie skirti ið darbo patalpø ir atmosferos tarðai iðleisti. & Nbsp;Tokie árenginiai turëtø bûti kiek ámanoma saugesni, t. Y. Turëtø bûti vietiniai iðmetamieji terðalai, kai kyla pavojus uþsikrëtusiems gyvenamiesiems namams.Bûtina rûpintis ðvarumu, naudoti pramoninius dulkiø siurblius, kurie paðalins sukauptas dulkes ið grindø, sistemingai valo statybà, taip pat nereiðkia, kad bute kaupiasi didelis uþterðtumas.Dulkiø iðtraukimo sistema turi bûti áþeminta, nesikaupia elektrostatiniø krûviø, kurie gali sukelti kibirkðtá ir sprogimà. Vamzdþiø kanalai turi bûti pagaminti ið butø, kuriø sieneliø storis yra 2 arba 3 mm, jie neturëtø sukelti erozijos.Ventiliatoriai ir filtrai, naudojami tokiuose árenginiuose, yra atsparûs sprogimui, mano, kad prieð sprogimà reikia veiksmingai apsisaugoti nuo vietø.Efektyvus atspalvis yra atlikti dulkiø iðtraukimo, kibirkðèiø ir gaisro gesinimo sistemas, o ði sistema neleidþia susidurti su bûsimu sprogimu. Visa tai turëtø bûti minkðta ir tiksli, naudojant atex informacijà. Taip pat yra prijungtos ðliuzai, atsparûs ugnies perëjimui per montavimo, patikros voþtuvus ir savaiminio valymo metodus, skirtus dideliam pastato dulkiø intensyvumui.Tokie kambariai, nepaisant tiek daug apsaugos, yra didelës rizikos kambariai, nors jie atitinka visus susitarimus ir yra tinkami su konkreèiomis direktyvomis, turëtø bûti kuo maþiau þmoniø, o tada tik tie þmonës, kurie dirba tokiuose butuose.Visø taisykliø ir standartø laikymasis yra svarbiausias klausimas, o galimo protrûkio prieþasèiø paðalinimas yra prioritetas.Visi baldai ir priedai, kuriems taikoma „atex“ direktyva, turi savo mëgstamus þenklus ir sertifikatus, kurie yra laikomi árenginio darbe.Maðinos, árangos árenginiai, kuriems taikoma minëta direktyva, yra suskirstyti á dvi grupes:kasybos srityje,þaisti uþsienio apartamentuose.Ði ypaè svarbi direktyva saugo visas ámones.