Vaiko mikroskopo statyba

Internetas sukëlë revoliucijà þmoniø gyvenime. Deja, be daugelio neginèijamø privalumø, tokiø kaip tiesioginë duomenø prieiga suteikia daug pavojø. Didþiausia yra priklausomybë nuo interneto.

Apskaièiuota, kad net 20% kompiuteriø vartotojø gali priprasti prie jos. Ðiuo metu tik vienas ið árenginiø, su kuriais sutelkiamas dëmesys statybai. Ðiandien internetas yra daþniausia priklausomybës prieþastis. Be pavadinimo „Interneto priklausomybë“ lengva rasti tokius terminus kaip tinklo alkoholizmas, priklausomybë nuo tinklo, elektroninë priklausomybë, interneto holizmas, priklausomybë nuo interneto, infoholizmas, priklausomybë ir priklausomybë nuo kompiuterio. Kiekviena ið minëtø terminø apibûdina valstybæ, kuri yra pagrásta ilgomis interneto naudojimo valandomis, o tai daro didelæ átakà þmogaus veiklai tarpasmeninio, protinio, socialinio, ðeimos ir gero. Þmonës, nukentëjæ nuo ðios neámanoma nelaimingo atsitikimo, vis dar yra prisijungæ prie statybos ir vis dar yra virtualioje realybëje, uþmirðdami pasaulá, kuriame jie yra, pvz., Gerinant dienos laikà.

Kaip padëti iðlaikomam asmeniui ið interneto? Þmonës neturi ávertinti ðio klausimo svarbos. Tinkamiausias metodas yra visapusiðkas interneto priklausomumas ir gydymas Krokuvoje. Mûsø specialistai padës narkomanui keisti turtà ið kitø metodø. Kai kuriais atvejais bûtina atskirti pacientà nuo kompiuterio, prijungto prie interneto. Kai kuriø specialistø parengta terapija leidþia narkomanui gráþti á daþnà gyvenimà.