Uthmaskuotas depresija

Áprasta, kad depresija planuoja savo veiksmus tik paciento psichikai. Ne, tai nëra tiesa! Daþnai ligø fiziologinei iðvaizdai átakos turinèiø ligø átaka yra tokia pat svarbi, kai kalbama apie somatines ligas, kurios yra psichologinius veiksnius paveikianèios fizinës ligos rûðis. Tai nëra prieðingas arba depresijos atveju. Visø pirma, depresija tikrai gyvens elementas, kuris lemia daugelio somatiniø ligø, tokiø kaip diabetas ar ðirdies ir kraujagysliø ligos, gyvenimà. Tai yra pavyzdys, kai depresijos simptomai pirmà kartà atsiranda pacientui, o tada jie patys mokosi, prisideda prie minëtø ligø kûrimo. Daþnai ir yra situacija, kai diagnozavus somatinæ ligà pasireiðkia depresijos simptomai. Ðiuo metu depresija veiksmingai padidina fiziologinæ ligà, uþkertant kelià jo teigiamam poveikiui, taip pat sustiprindama jos simptomus ir pagrindiná poveiká.

Dauguma depresijos simptomø vis dar gali bûti laikomi faktiðkai somatiniais simptomais. Daþniausiai jiems atrodo, kad tokie simptomai kaip malonumo praradimas, susidomëjimo praradimas, ankstyvas gydymas ir neramus, nemiga miegas, skonio stoka ir reikðmingas kûno svorio sumaþëjimas. Jis turëtø paminëti, kad somatiniai simptomai ne visada yra depresijos simptomas ar pasekmë. Kartais fizinë liga pasireiðkia blogoje ar blogëjanèioje depresijoje. Prieþastys, dël kuriø jis gali prisijungti prie ðios formos, yra skirtingos. Be abejo, poveikis tuomet sukelia paciento gerovës pablogëjimà ir suvokiamà ásitikinimà, kad nebus jokio bûdo iðgydyti ligà (ypaè sëkmingø ir nepagydomø ligø sëkme. Reikðmingas dëmesys dabar yra daugiau nei bûdas, kuriuo pacientas apsiriboja ðeima, ir sàlygos, kuriomis asmuo turi bûti. Etapas nëra viltis bûti visiðkai iðgydytam nuo ligos, kurià patyrëme. Taèiau ðiuolaikinës medicinos dëka paprastai galima apriboti ligos ar paslëpti simptomus. Taèiau susirgimas depresija, kuri yra ligos rezultatas, tik pablogins paciento sveikatos bûklæ, be to, sëkmës jëga bus visiðkai paðalinta net maþiausia tikimybë iðgydyti. Todël svarbu iðtirti paciento sveikatà ne tik fiziniu, bet ir psichologiniu poþiûriu.