Uode atveria reabilitacijos arangos nuoma

„BagProject“ yra elektroninës komercijos verslas, teikiantis saugojimo veþimëlius, baziniø stalø, kelioniø lagaminus, pirkiniø veþimëlius, kuprines ir ratus. Visi parduodami daiktai yra pagaminti ið graþiausios þaliavos vertës. Jø paslauga yra akivaizdi ir praktiðka. „BagProject“ gali iðsiskirti profesionaliø specialistø komanda. Ðiandien, turëdami savo istorijà, parduodami produktai malonûs modernumu ir puikiu naudojimo patogumu. Siûlomiems veþimëliams, kuprams ar stalams bûdingas didelis patvarumas. Uþsakymams, virðijantiems 200 PLN, garantuotas pristatymas yra nemokamas. Mokant banko pavedimu, kaina yra 12 PLN, o uþ 13 PLN. Bet koks netikrumas bus iðsklaidytas ámonës darbuotojø. Nuo pirmadienio iki penktadienio galite bendrauti nuo 9 iki 16. Bendrovë turi aukðtà paieðkos modelá. Jums reikia nurodyti tik produkto tipà. Parduotuvëje yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Geras sunkiø produktø gabenimui iki keliø deðimèiø kilogramø. Já gauna individualûs klientai, turistai ar verslininkai. Parduotuvëje taip pat siûlomos ilgalaikës komercinës stalo prekës prekëms parduoti. Mobilus, gerai iðplito, tarnauja daugelá metø. Puikus klasës, ávairiø dydþiø, spalvø ar formø kelioniø krepðeliø pasiûlymas. Paskutiniai spalviniai maiðai yra suteikiami kartu su prekybos automobiliais. Platus gerø stiliø ir spalvø pasirinkimas. „BagProject“ pasiûlymai ir ilgaamþës sporto kuprinës ilgoms kelionëms. Jie taip pat puikiai tinka konkreèioms kelionëms á centrà. BagProject garantuoja individualø sprendimà kiekvienam þmogui ir didþiulá profesionalumà.

Þr. Platformos veþimëlis