Ukrainos metalurgija

Ðiuo metu, metalurgijos dalis, kuri apima ne tik formavimo ir liejimo procesus, bet ir ágauna struktûrø tyrimà makro lygiu. Ðiuolaikiniame darbe daþniausiai patiriama metalografiniø mikroskopø patirtis.

Mikroskopija yra dalis, kuri atsirado prieð kelis ðimtus metø. Taèiau metalurgijoje mikroskopai buvo naudojami tik palyginti jauniems þmonëms. Paskutiniais etapais jie yra nepakeièiami dirbant su inþineriniais produktais. Ðiandien lauke metalografiniai mikroskopai yra labai paprasti, kurie, be kita ko, skirti metalo mëginiø tyrimui ar net jø proverþiui. Yra naujausia vaizdo gavimo technologija, perduodama nepermatomiems mëginiams. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kuriuos jie nusipirks atomø struktûros analizei ir ðviesos mikroskopams su maþesniu didinimu. Stebëjimai, atliekami naudojant ðiuos árenginius, yra labai svarbûs, nes dël to galime aptikti ávairiø tipø mikrokratus ar jø kilmæ. Fazës dalá galima apskaièiuoti tiksliau, taip pat tiksliai nustatyti atskiras fazes. Dël to sugebame ir ávertiname inkliuzø skaièiø ir tipà, taip pat daug naujø svarbiø elementø ið metalurgijos vizijos straipsnio. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai bus ásigyti tikrajam materialios struktûros stebëjimui, dël kurio perspektyvoje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra svarbus, nes jau galime rasti medþiagos defektø. Taèiau, kad ðis baldø standartas bûtø subtilus. Paskutinës bandymo sàlygos jà turi atlikti tik kvalifikuoti asmenys.