Thmonio pervethimas thuvo tvenkiniu vokietijoje

Nuo 2011 m. Kiekvienas taksi vairuotojas, teikiantis transporto paslaugas fizinëms moterims, turi turëti galimybæ naudotis savo automobilyje esanèiu kasos aparatu. Veþëjai, dirbantys su mûsø paslaugomis, yra atleisti nuo ðio ásipareigojimo, taèiau pagal uþsienio verslo subjektus.

Neðiojami fiskaliniai kasos aparatai taksi vairuotojams iðsiskiria savo atitinkamais matmenimis. Paprastai jie turi rankenà, kuri áeina á nuolatiná automobilio montavimà ir yra maitinami ne tik ið visø akumuliatoriø, bet ir daugiau yra prijungti prie automobilio akumuliatoriaus, todël jie neiðleidþiami per visà pamainà. Paprastai prietaisas turi ekranà, kuris bus perkamas uþ jo naudojimà paprasta ir horizontali verte, taip pat atsparus kintanèioms oro sàlygoms. Atminkite, kad taksi matuoklis ir kasos aparatas turëtø bûti skaitomi vairuojant taksi vairuotoju ir keleiviu.Papildomos funkcijos, gerokai pagerinanèios kiekvieno veþëjo darbà, yra: galimybë tiesiogiai prijungti kasos aparatà prie taksometro, kurio dëka gavimas gali bûti automatiðkai atspausdintas, galimybë suteikti nuolaidas arba atðaukti kvitus tuo atveju, kai klientas iðeina ið kurso. Taksi vairuotojo kasos aparatas buvo sukurtas daugiausia atsiþvelgiant á ðios profesijos specifiðkumà. Ið jo atspausdintas kvitas turi kelis nestandartinius elementus, pvz., Kelionës laikà, nuvaþiuotà atstumà, taksi numerá arba nurodytuose tarifuose naudojamø verèiø skaièiø. Taksi vairuotojas taip pat gali á sàskaità áraðyti duomenis apie suteiktas papildomas paslaugas, t. Y. Bagaþo gabenimà, gyvûnø transportavimà ir kt.Yra þinoma, kaip kiekvienas kasos aparatas pateikia pagrindines funkcijas - spausdinti kasdienæ ir mënesinæ ataskaità, kasos bûklæ, atsiskaitymo ataskaità ir papildomà taksometro nustatymø ataskaitos iðspausdinimà.Fiskalinis kasos aparatas gali gyventi su taksometru ir sukurti vienà árenginá, taèiau versle ðis sprendimas daþnai neveikia, nes jis aiðkiai prieðtarauja paskutiniam patiekalo sezonui ir leidþia daþnai pakeisti popieriaus ritinius. Galima prijungti já prie kompiuterio kuriant tinkamus darbo ar programinës árangos atnaujinimus.Kasos aparatas yra svarbus ramiame ir stipriame automobilyje kuriant ir iðardant automobilá, dël kurio jis bendradarbiauja su daugeliu taksometrø, todël elgiamasi ne tik su konkreèiu automobiliu, todël vis dar yra stipri, kad pasiektø biurà ar namus ir parengtø ataskaitas. Ji taip pat garantuoja kasos aparato vagystæ per ilgà sustojimà.