Sprogiosios e cigaretes

https://tit-am.eu/lt/

Sprogimui bûdingas greitas dideliø energijos kiekiø atskyrimas. Ðis reiðkinys susideda ið daugelio grësmiø. Sprogimà daþniausiai lydi staigus temperatûros ir slëgio padidëjimas, spinduliuotës emisija (pvz., Þaibo ar branduolinio sprogimo ðviesos impulso forma arba akustinës bangos (paprastai garso þaidimas arba specialus ðûvio sprogimas. Tai nëra be prieþasties, kad ðis nekontroliuojamas reiðkinys uþpildo þmones baime.

Kokios erdvës gali sprogti? Daþniausiai yra pavirðiai, kuriuose galimas pavojus gali bûti sprogus. Sprogioje aplinkoje yra þinomas kaip specialus degiø medþiagø miðinys dujø, garø ar miglos pavidalu, t. Y. Miðiniai su oru atmosferos sàlygomis, kai atsiranda per aukðta temperatûra. Verta þinoti, kad sferose sprogimà gali sukelti tik kibirkðtys arba elektros lankas.

Labiausiai sprogioje aplinkoje yra m.im. chemijos gamyklos, naftos perdirbimo ámonës, degalinës, elektrinës, daþø gamyklos, daþø parduotuvës, degalinës, transporto priemonës, nuotekø valymo árenginiai, oro uostai, grûdø malûnai arba laivø statyklos. Uþdegimas aukðèiau minëtose vietose sukeltø sprogimà, kurio pelnas bûtø neásivaizduojamas. Þinoma, jie sukeltø dideliø materialiniø nuostoliø ir keltø pavojø þmogaus gyvybei.

Siekiant iðvengti labai didelës þalos, niekada nepamirðkite prevenciniø veiksmø, ty apsaugos nuo sprogimo. Ðaliø galioje buvo sukurti specialûs ástatymai, informacija ir standartai, kuriø pareiga - sumaþinti sprogimo rizikà ir paðalinti galimà þalà. Potencialiai sprogioje aplinkoje turëtø bûti ádiegta sistema, uþtikrinanti jose dirbanèiø darbuotojø saugà.