Spintos

https://forte-l.eu/lt/

Netrukus lauktas pavasaris ateina. Tada ne tik galimybë prarasti keletà papildomø kilogramø, bet ir keisti valgymo stilius. Ðiltesnis oras skatina paðalinti sunkiai virðkinamà mitybà, pagrástà mësos ir pieno produktais, ir sveikatai ið salotø.

vitaminaiSalotos yra didelë vitamino bomba. Jie tarnauja mums visais komponentais, reikalingais tinkamam sistemos veikimui. Lenkai vis dar yra linkæ siekti, kad gyvûninës kilmës produktai bûtø labiau patenkinti. Taigi daugelis mûsø tautieèiø turi ðirdies ir kraujagysliø ligas. Koronarinë ðirdies liga, aterosklerozë ir hipertenzija vis dar yra viena svarbiausiø vyresnio amþiaus þmoniø mirties prieþasèiø. Daþniau valgyti salotas ir maþinti gyvûninës kilmës produktus sumaþina labai iðvardytø ligø rizikà.

virðkinamumasDarþovës yra daug lengviau virðkinamos nei kûno ir pieno produktai. Maþiau yra virðkinimo sistemoje, todël geriau jaustis po valgymo. Darþovës turi ðarminæ reakcijà, o ne mësos produktus. Jø dëka jie nesuteikia temø, susijusiø su rëmeniu ir pernelyg rûgðtingumu. Mityba, paremta salotø vartojimu, yra geresnë ir geresnë mûsø maisto projektui.

Lengva paruoðtiSalotø paruoðimas nëra subtilus, ypaè jei turime pakankamai árangos. Elektrinis darþoviø smulkintuvas padarys juos nuostabiai greitus. Jums tereikia iðsirinkti darþoves, ið kuriø planuojate pagaminti salotas, susmulkinti jas su maðina, sumaiðyti ir pabarstyti citrinø ekstraktu. Per kelias sekundes mes turime natûralø ir maistingà maistà.

ðiluminisPrieð atvykstant saulëtoms ir vasaros dienoms, verta prarasti þiemà sukauptø riebalø. Geriausias bûdas pasiekti norimà skaièiø - tai dietos, grindþiamos darþovëmis ir salotomis, áspûdis. Jûs greitai suþinosite, kad jis gali bûti daug skanesnis nei tradicinis lenkø bigosas ir kiaulienos pjaustymas. Svarbu paruoðti skanias salotas, jums nereikia bûti virëja. Viskas ko jums reikia, yra iðradingumas ir vaizduotë. Jis tik nori ið mûsø, kokiø ingredientø mes sukuriame savo skanius ir organinius salotus.