Safari svetainio vertejas

Dokumentø vertimas pats savaime yra gana sudëtingas. Jei priklausysime nuo bet kurio teksto vertimo, mums reikia ne tik atsiþvelgti á „iðmoktus“ þodþius ir patiekalus, bet ir bûti susipaþinæs su daugeliu ypatingø kiekvienos kalbos idiomø. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo angliðko stiliaus tekstà, nesuteikia jam grynai „akademinës“ sistemos, bet naudoja savo unikalius bûdus ir pridëtas idiomas.

Klube, kuriame dabartinis pasaulinio interneto tinklo vaidmuo vis labiau populiarëja, daþnai atsiranda poreikis versti svetainæ. Pavyzdþiui, svetainë, su kuria ketiname pasiekti didesnæ auditorijà, turime jà padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pvz., Anglø ir lenkø kalbomis, turite turëti ne tik galimybæ versti, bet ir pasakyti energijà, kad galëtumëte pasakyti savo sakinius ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Kada jis laukia darbe? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendras teksto jausmas bus iðsaugotas (mes spëliojame, kà apie tai kalbama, loginë sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Todël tai ámanoma, nes „Google“ vertëjas verèia pasirinktà straipsná á „þodá þodþiui“ vertæ. Todël darbe mes nesame suskirstyti á tyrimà, grindþiamà ðiuo aspektu, átakojantá profesionalià, daugiakalbæ svetainæ. Ðtai kodël vertëjø svetainiø mene greièiausiai ateityje þmogus nepakeis maðinos. Net geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Tai, kà ji gali padaryti, yra eiti pagal þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Todël net geriausi tekstai, verèiantys paraiðkas, labai priklauso nuo profesionaliø interneto vertëjø, ir greièiausiai tai visada bus. Jei kada nors atsiras paþangi priemonë, papuoðta loginio ir abstrakto „màstymo“ versija, tuomet bus ta pati mûsø civilizacijos ðalis. Apibendrinant, gerø vertëjø ugdymo vietoje turëtø bûti parengtos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir padëtø abstrakèiai suprasti tam tikrà kalbà.& Nbsp;