Programa yra finansidkai patikima amone

„Enova“ programa buvo parengta daugiausia ámonëms, kurios verèiasi nepriklausoma komercine, aptarnavimo ir gamybos veikla. Ðis metodas tikriausiai yra labai gerai naudojamas, o tai daro didþiulá pranaðumà ðios rûðies programoms.

Kliento pateiktus laiðkus galima sukurti unikaliais apraðais. Daug naudos ið organizmo yra galimybë redaguoti standartinius sàraðus, leidþianèius tam tikru momentu paðalinti kai kuriuos nereikalingus stulpelius arba pridëti konkreèius kintamuosius. Informacijà taip pat galima greitai filtruoti ir pasirinkti, o tai leidþia grupuoti pagal bet kurá parametrà. „Enova“ prekybos programoje yra paieðkos funkcijø, o bendras áraðø skaièius tikriausiai gyvena be pastangø, tik tø, kurios sukelia norimà iðraiðkà. Naudojant „enova“ programos darbà nereikia ádiegti pilnos „MS Office“ versijos, taèiau kûnas yra itin susijæs su esama programine áranga, todël galima efektyviai eksportuoti informacijà apie modelá á MS Excel skaièiuoklæ. Vartotojas, redagavæs pasirinktus „Office“ pakete, tikrai importuos juos labiau á „Enova“ prekybos programà. Svarbus ðio organizmo bruoþas yra galimybë bendradarbiauti ir su „Open Office“ paketais. „Enova“ programinë áranga skirta verslininkams, naudojantiems bet kurioje srityje, taèiau yra blogai patenkinti visø jø poreikius turimø ataskaitø ir praktikos atveju. Vestuvëms reikalingus komponentus galima uþsisakyti ið integratoriø. Kitø programos atnaujinimø metu nëra grësmës esamoms ataskaitoms ir skelbimams. „Enova“ prekybos programoje yra dvi versijos: auksas ir platina, kurios yra labai lanksèios ir padeda registruoti bei iðduoti failus galios formatuose. Ðis metodas tikriausiai yra derinamas ir laisvai modifikuojamas kliento reikalams. Programa numato ryðius tarp dokumentø, leidþianèiø juos keisti be duomenø pateikimo. „Enova“ sistema garantuoja galimybæ kopijuoti atskirus dokumentus ar dubliavimà visose grupëse (tai gali bûti atvejø, kai kopijuojamos sàskaitos ið ankstesniø mënesiø, nereikalaujant naudotojø duomenø ir statybos. Dokumentai gali bûti apraðyti standartinëje parinktyje, pigiai, stiliaus ar specialaus pobûdþio, bendrai su ámonës charakteristikomis. Ðios priemonës leidþia „enova“ programai egzistuoti puikiai tinka þinomo árenginio dokumentø srauto sistemai.