Pirkiniai be pinigo

Ðiais laikais mes vis dar perka daug maisto. Mûsø ðaldytuvai yra perpildyti, o parduotuvës sulenkia maþiau nei tûkstantá produktø. Per didelë maisto dalis, kurià mes gaminame, gali bûti matoma ypaè prieð Kalëdas ir kiekvienà dienà nuo darbo. Tada mes perkame daug produktø, kuriuos tik dalis jos tikriausiai nenaudos krepðelyje. Pirkdami maistà verta apsvarstyti, ko mums tikrai reikia. Pirkdami maistà atsargoms, mes maisto produktus sugadiname, todël sunku susikoncentruoti ir daþniau pasitraukti iðnykusio maisto.

Verta apsvarstyti, kà ið tikrøjø reikia. Vienintelë sistema yra prekybos sàraðo sudarymas. Tokio laiðko dëka mes perkame tai, kas reikalinga tam tikram momentui. Mes turime bent vienà svarbø dalykà, kurá turime iðlaikyti - mes nieko daugiau neperkame. Tik ðiame rakte negalësime pirkti nereikalingø dalykø, kurie taps mûsø santaupomis. Taèiau, jei negalime nustoti pirkti daugiau, verta þinoti, kada galime pratæsti savo produktø galiojimo laikà. Svarbiausia taip pat labai madinga forma yra maisto produktø pripildymas po apsipirkimo, kaip jau ðaldytuve (produktø, kuriuos reikia laikyti þemoje temperatûroje, arba spintelë (produktams, kurie nori tamsios ir sausos vietos. Vakuuminës pakuotës plëvelë taip pat yra veiksmingas áprotis. Dël to galime labai pratæsti galiojimo datà. Supakuoti vakuuminiai produktai neuþsikreèia, jie iðlieka þalesni ir saugo savo maistinæ naudà. Todël verta nusipirkti specialiø vakuuminiø pakuoèiø plëveliø artimiausiu metu. Deja, tai yra galinga sàskaita, o stabilumas ilgà laikà ir daþnai bus naudojamas saugant papildomà maistà.