Pavojingo medthiago pakavimas

Naujoviðkoje pramonëje naudojama deðimtys tûkstanèiø degiø ir sprogiø medþiagø. Dujø ir skysèiø parametrai daugelyje pavyzdþiø yra gerai þinomi ir dokumentuojami. Todël pavojus, kylantys dël jø buvimo gamybos procese, yra gana jautrus. Situacija sustoja daug sudëtingiau, kai perveþama, sandëliuojama ar perdirbama laisvos medþiagos. Pavyzdþiø galia, atrodo, nekenksmingos medþiagos, pvz., Miltai, mediena, cukrus, kakava, aliuminis arba dokumentas dulkiø pusëje, yra pavojingos sprogiosios grësmës.

Pramoniniai centrinio dulkiø siurbimo árenginiai yra skirti dulkëms ið parketo grindø, plokðèiø pavirðiø ir árankiø bei saliø statybos. Tai sukuria darbo vietoje iðlaikyti ðvarà ir taip apsaugoti dirbanèius þmones ir institucijas bei priemones nuo þalingo dulkiø poveikio, ðiuo metu gresia antrinis sprogimas. Bet kuri pramonës árenginius valdanti ámonë turi atlikti árengimà pagal árenginyje nustatytus teisinius standartus.

Svarbi uþduotis - centrinis siurbimas:- sveikatos apsauga ir moterys, veikianèios patalpoje nuo kenksmingo dulkiø poveikio.- organizacijø ir priedø apsauga nuo dulkiø trikdþiø, \ t- árenginiø ir þmoniø, kurie raðo darbo vietas, apsauga nuo nekontroliuojamo þiedadulkiø sprogimo poveikio.

Dëmesio - sprogimo pavojusDegiø arba sprogiø medþiagø, dujø, dulkiø, skystø garø ar hibridiniø miðiniø atveju, kaip ir dulkiø siurbimo metu, yra didelë nekontroliuojamo sprogimo rizika. Taigi operacija gali sukelti sunaikinimo dulkiø árenginá ir visà árenginá. Statistikos duomenimis, filtravimo árenginiai ir ciklonai yra tinkami árenginiams su dideliu sprogimo pavojumi.

Centrinis dulkiø siurblys ir sprogstamoji saugaKaip jau minëta, gërimas su svarbesniais centrinio dulkiø valymo uþdaviniais yra sumaþinti antrinio sprogimo rizikà, paðalinant vadinamàjá likuèiø dulkës. Viena vertus, sprendimas uþtikrina maksimalø sprogstamøjø ir gaisriniø árenginiø saugumà, kita vertus, leidþia sumaþinti iðlaidas, susijusias su proceso árengimo suderinimu su ATEX direktyvos reikalavimais. Paþymëtina, kad sëkmingø degiøjø ir sprogiø dulkiø atveju centrinio siurbimo árengimas turi atitikti grieþtus ATEX direktyvos reikalavimus.