Nepakankamumas 1 5 dci

Ávairiø nesëkmiø pasekmë, be abejo, yra pernelyg didelis spaudimas. Specialûs prietaisai, vadinami sprogimo diskais, supranta, kad uþduotis yra apsaugoti árenginius ir sistemas nuo gedimø ir paþeidimø, kurie gali bûti labai protingi ir labai toli.

Plyteliø tipaiÐalinimo rinkoje yra daug skirtingø tipø apsauginiø plokðèiø. Jie tarpusavyje dalijasi forma, medþiaga ar technologiniais sprendimais. Nauji árenginiai gali bûti naudojami. Parduodant, yra prieinamos apsauginës plokðtës, kurioms taikomas lazerio susilpninimo procesas, kurio pabaigoje plokðtelë veikia panaðiai kaip slëgio intarpas. Taip pat matomos plytelës su papildomu pjûviu, leidþianèiu skaldyti gerai apibrëþtà procedûrà.Á sumà á klausimà: kas tada yra pigus saugumas? gyventi, nurodydami jø ágyvendinimo principà. Tai nëra vienalytë, bet yra keletas bendrø elementø, kurie yra svarbûs þmogaus plytelëms.

Skersiniai su pjûviais yra tam tikras tipas. Pavojingø verèiø virðijimas, esant slëgiui fone, sukelia plokðtelës lûþimà automatiðkai. Paprastai skaldytos plokðtelës yra gaminamos naudojant skysèius ar dujas. Jø atpaþástamas pranaðumas yra pakankamas susiskaidymas arba netgi visiðkas jo trûkumas.

darbasDarbo ir moderniausiø plyteliø kûrimo metu naudojamas „Gi“ lazerio metodas. Kiekvienas lazerinis ádëklas yra slëgio jutiklis. Kai bus parodyta, kad slëgis yra per didelis, galva atsidarys ir pernelyg didelis slëgis bus iðleistas ið karto. Saugos plokðtës turi atitikti farmacijos, kosmetikos, maisto pramonës ir kt. Reikalavimus ir saugos vertes.