Naujos technologijos energetikos pramoneje

Bet kuri ámonë, ketinanti galvoti apie mûsø sveèiø plëtrà, turi investuoti á jø valdymà. Tai yra paskutinë itin svarbi, kai ámonëje diegiama moderni technologija. Ðiuo metu në viena institucija negali atlikti specialiø IT sprendimø. Daþnai jose naudojamos technologijos yra tokios paþengusios, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leis jiems bendrai taikyti savo duomenis.

Kankusta DuoKankusta Duo Veiksmingas būdas veiksmingai gydyti lieknėjimą

„Erp“ sistemos naudojamos beveik visose pramonës ðakose. Ðie metodai turi daug privalumø. Taèiau, jei jums jø reikia, turite turëti tinkamai apmokytà personalà. „Erp“ mokymas naudojamas bendrovëms, kurios ágyvendins arba jau ágyvendins tokius sprendimus. Yra daug tokiø kursø rinkoje. Jie nori, kad jie pasirinktø ið darbuotojo ir pramonës, kurioje veikia ERP sistema, pareigas. Ðie kursai skirti IT darbuotojams, dirbantiems ámonëje, verslo klientams, naudojantiems sistemà, ir darbuotojams, kurie neturi prieigos prie kasdieninës programinës árangos, pavyzdþiui, þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojø, taèiau naudojasi kai kuriais jos elementais. Kalbant apie þmoniø vaidmená, mokymo intensyvumas bus kitoks. Ir, þinoma, IT darbuotojas gaus þiniø apie serverio administravimà, kur jis sukurs programinæ árangà, sukurs duomenø bazes ir prisimins viso komplekso saugumà, padarius poveiká duomenø atsarginëms kopijoms kurti. Kita vertus, verslo darbuotojai daþnai ágis þiniø ið duomenø srauto srities, o jø analizë. Funkcinis mokymas bus sutelktas á pirmuosius klausimus, tokius kaip bendrasis susipaþinimas su programa arba ámonës kalendoriaus naudojimas. Investicijos á ERP sprendimà orientuotos á didþiules iðlaidas. Todël, norëdami iðnaudoti puikø ðio stiliaus pasiûlymà, turëtumëte turëti gerø darbuotojø komandà. Verta pabrëþti, kad mokymai gali bûti individualiai atrenkami pagal ámonës poreikius.