Medicinos prietaiso aptarnavimas liubline

Kasos aparatø paslauga yra bûtina ne tik árangos gedimo metu, bet ir privalomojo kasos èekio metu, taip pat tuo metu, kai pradedame ir valdome savo veiklà. Pagal ástatymà vienintelis asmuo, kuris kasos aparato gedimo atveju gali atlikti remontà, yra paslaugø ámonës darbuotojas, kuris patikrina save su atitinkamais leidimais. Labai daþnai teisiø gavimas yra toks:

leidimai:- paslaugø teikëjas toliau tæsia kasos pardavëjà iniciatyva pradëti pagalbà ir ratifikuoti platinimo sutartá,- gavæs sutikimà, jis nukreipia du darbuotojus á sertifikavimo mokymà, kuris baigiasi egzaminu. Mokymo metu technikas ágyja visà fiskaliniø árenginiø, kurie atsiranda gamintojo kolekcijoje, teises.- baigusi taikymo bandomàjá technikas gauna vardø ir daþnai Nuotraukos ID kortelæ ir savo replës plombuoti fiskalinës modulá. Prieðingai, paslauga ávesta pagal gamintojo dël asmenø, kurie tinka raðymo ir pozagwarancyjnych garantiniam remontui ir bûtinø techninës prieþiûros procedûrø sàraðà ir pateikia informacijà á IRS.

ádomybës:Teisës á iðmokas suteikiamos vieneriems metams ir tai atsiranda dël þinomo tipo kasos aparato - galutinë kaina nesuteikia karininkui teisës rûpintis vieno gamintojo fiskaliniais prietaisais, bet tik atsikratyti pasirinktø modeliø defektø.Kariuomenë kasdien yra priversta kurti savo ágûdþius, prisidëdama prie produktø parduotuviø, taip pat kasmet turëtø paraðyti gamintojui, kad ateitø teisiø galiojimo laikà.Prekybininko sutartyje nustatytas reikalavimas - tai atsarginiø daliø sandëlio naudojimas, taip pat valdymo ir matavimo árankiai bei áranga. Be to, ði paslauga yra atsakinga uþ vartotojø tiekimà vartotojams.Ágaliotasis techninës prieþiûros specialistas, kuris nesuteikia fiskaliniø kasos aparatø pilnai paskutiniam ágaliotam asmeniui, neturi teisës atlikti paslaugos, taip pat turi perduoti kortelæ gamintojui. Karininkas gali naudoti fiskalinius kasos aparatus, taèiau tik tuo atveju, jei jis yra bendrovës darbuotojas, prijungtas prie gamintojo su platinimo sutartimi.