Matematines programos kompiuteriui

Ðiuolaikiniais laikais, labai sparèiai plëtojant naujus kompiuterinius metodus, „FEM“ (baigtiniø elementø metodas greitai tapo labai prestiþine ávairiø konstrukcijø skaièiavimo priemone. MES modeliavimas buvo labai gerai naudojamas visose moderniose inþinerijos srityse ir taikomojoje matematikoje. Paprasèiau tariant, kalbant apie MES, tai yra subtilus metodas iðspræsti diferencines ir dalines lygtis (po ankstesnës diskretizacijos geroje erdvëje.

Kas yra RESBaigtiniø elementø metodas, ðiuo metu vienas ið didþiausiø kompiuteriniø metodø, skirtø nustatytiems struktûrams nustatyti átampà, apibendrintas jëgas, deformacijas ir poslinkius. FEA modeliavimas yra skiriamas komandos padalijimui á paruoðtà baigtiniø elementø skaièiø. Kiekvieno atskiro elemento srityje galima atlikti kai kuriuos apytikslius ir visus neþinomus (daugiausia poslinkius pateikia papildoma interpoliacijos funkcija, naudojant paèiø vaidmenø vertes uþdarame taðkø skaièiumi (ðnekamosiomis kalbomis vadinami mazgai.

MES modeliavimo taikymasÐiuolaikiniais laikais struktûros stiprumas, átempis, poslinkis ir bet kokiø deformacijø modeliavimas tikrinamas FEM metodu. Kompiuteriø mechanikoje (CAE, teikianèioje ðià strategijà, galite mokytis ir ðilumos srautà bei skysèio srautà. MES metodas yra labai naudingas ieðkant dinamikos, maðinø statikos, kinematikos ir magnetostatinio, elektromagnetinio ir elektrostatinio poveikio. MES modeliavimas, kuris yra realizuotas 2D (dvimatë erdvë, kur diskretizavimas sumaþinamas daugiausia dël tam tikro skyriaus padalijimo á trikampius. Ðios formos dëka galime apskaièiuoti vertes, rodomas atitinkamos programos rinkinyje. Taèiau ðioje mokykloje yra gerø apribojimø.

Didþiausi FEM metodo privalumai ir trûkumaiDidþiausia FEM nauda yra tiksli galimybë gauti gerø rezultatø net ir labai sudëtingoms formoms, dël kuriø buvo labai sunku atlikti paprastus analitinius skaièiavimus. Verslui tai reiðkia, kad kai kurie klausimai gali bûti imituojami kompiuterio galvoje, nereikia kurti brangiø prototipø. Toks mechanizmas labai palengvina visà projektavimo procesà.Tyrimo srities pasiskirstymas á maþesnius ir maþesnius elementus lemia tikslesnius skaièiavimo rezultatus. Ji taip pat turëtø bûti pasirûpinta ir todël jà perka daug didesnë daugelio kompiuteriniø ðiuolaikiniø kompiuteriø paklausa. Taip pat reikëtø nepamirðti, kad tokiu atveju reikia atsiþvelgti á visus skaièiavimus, kurie atsiranda dël daþnø apdorotø verèiø apytiksliø ávertinimø ir bet kokiø klaidø. Jei tiriamas plotas pateikiamas ið keliø ðimtø tûkstanèiø skirtingø elementø, kurie yra nelinijinës savybës, apskaièiavimas ðioje formoje turi bûti tinkamai pakeistas kitose iteracijose, kad galutinis rezultatas bûtø tinkamas.