Mados dou laive sandomierz

Praëjusá ðeðtadiená ávyko naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë susijusiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume net iðgirsti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas buvo arèiausiai detaliø ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø ágyvendinimui jie naudojo visiðkai namø ir subtilius audinius su gera, spalvinga spalva, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai rûpi erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið nërimo. Tarp jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su daugybe þiedø, papuoðtø nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè naujai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli moderniausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið paskutinio aukciono, bus pristatytos netoliese esanèiam vaikø namui. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius efektyvius ir teigiamus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà pardavë savo kûrinius, o sandorio vieta buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija prisijungs prie parduotuviø jau geguþës pradþioje. Be to, jis praneðë, kad bendrovë planuoja pradëti kompiuterinæ prekybà, kurioje bûtø matomø kolekcijø, iðskyrus stacionarias komandas.Lenkijos drabuþiø gamintojas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Visoje ðalyje yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, o paskutinis - visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ir tada ðis darbas yra suderintas su garsiais lenkø dizaineriais. Ðiose kolekcijose slypi tokia didelë sëkmë, kad net prieð steigiant parduotuvæ, tiems, kurie nori pradëti nuo ilgø eiliø nuo vieno ryto. Ðios kolekcijos iðëjo ðiandien.Ðio darbo sëkmë jau daugelá metø labai naudinga tarp gavëjø, be to, taikos, taip pat ir uþsienyje. Neatrodo, kad apie jà raðoma, kokià pasitenkinimo galià ji gavo, ir pripaþásta, kad pelnas yra didþiausia.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartinë drabuþiø kaina