Mados dou darthelyje

Ðá ðeðtadiená buvo padaryta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë auginimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo maþiausiame taðke ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vertæ visiðkai panaudojo originalûs ir rami audiniai su stipriomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Su jais malonumà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël karðtø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiulëmis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir gëlëmis.Po parodos jis stengiasi pasiûlyti graþià vestuviø suknelæ. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli paskutinio kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið paskutinio pardavimo, bus nustatytos kaip namø globos namai. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius gerus ir labdaros veiksmus. Jos savininkai pakartotinai laukë savo produktø aukcionams, o kai pardavimo vieta buvo net zloto apsilankymas gamyklose.Kompanijos atstovas praneðë, kad moderniausia kolekcija pasieks parduotuviø geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø naudinga rinkti ne stacionarius interesus.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija turi vienà didþiausiø drabuþiø gamintojø. Kiekviename pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, anksèiau, daugiausiai ádomiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði kompanija bendradarbiauja su centriniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká didþiulá pripaþinimà, kad net prieð paleidþiant parduotuvæ tie, kurie jau yra ryte, dedami didelëse eilëse. Ðios kolekcijos atsiranda dël ðios kitos dienos.Tokio pavadinimo produktai daugelá metø domisi dideliu klientø, taip pat ir ðalyje, uþsienyje, populiarumu. Raðydama apie jà, ji, atrodo, nekalbama apie gautø atlygiø galià ir patvirtina, kad poveikis yra didþiausias.

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Haccp vienkartiniai drabuþiai