Libreoffice biuro paketas

„Enowa“ programa yra ekspertø programinë áranga, veikianti ERP kategorijoje. Jis buvo sukurtas pirmiausia gerai þinomos ámonës efektyvumo didinimo projekte. Jis yra labai suinteresuotas bendrovës administravimu. Jis skirtas gamybos procesams remti ir priimti sprendimus. Programinë áranga yra organizuojama ir gaminama pirmiausia su kliento mokslu.

Programinëje árangoje naudojamos þinios yra pernelyg problemiðkos, kad bûtø iðvengta klaidø ir paðalintos problemos. Tuo paèiu metu programoje rodoma galimybë naudoti ir taip pat naudinga vartotojui ir intuityvioms sàsajoms. Tuo pat metu jis labai lengvai pasiekiamas su kitais sprendimais, nes tai yra pramonës árodymas.Ði daugiausia draugiðka sistema buvo sukurta projekte, siekiant padidinti ámonës efektyvumà. Tai fiksuotas sprendimas, kurá naudoja tûkstanèiai Lenkijos ámoniø. Galø gale yra lanksti programinë áranga, kurià galima surinkti moderniausiose ámonëse. Tuo paèiu metu programinë áranga pritaikyta ámonëms, kurios tiesiogiai ágyvendinamos daugiausia ið interneto technologijø.Apskritai „enova“ programinë áranga automatizuoja visus biuro procesus. Sistema kontroliuoja bangø formø eigà ir jø rezultatus. Sistema vis dar teikiama dviem bûdais. Tai apie tai, kad já bûtø galima pristatyti á Lenkijos centrà ir privaèià ar vieðà debesá. Be to, programinë áranga nuolat atnaujinama. Ðtai kodël ðios ámonës taip pat yra visiðkai iðplëtotos technologijos, atviros ðioms ámonëms.Visas organizmas gerbia elementus, kurie yra skirti tam tikram ámonës padaliniui. Moduliai gali veikti savarankiðkai, taèiau jie vis dar gali veikti kaip integruota sistema. Dël ðios formos pateikiama plaèiai prieinama prieiga prie visø ádomiø duomenø apie ámonæ.„Enova“ programa jau geria ið populiariausiø sistemø, skirtø valdyti visas biuro priemones.