Kompiuterines programos intelektines nuosavybes apsaugai

Pagrindinis „Comarch“ privalumas - tai didþiulë sektoriaus þiniø dalis, kuri pasirinkta klientams integruotø IT sistemø struktûroje. Nuo pat pradþiø „Comarch“ daro átakà tinkamiausiai taikomøjø programø ir profesionaliø paslaugø kokybei, kad juos bûtø galima tinkamai panaudoti natûraliame rangovø darbe. Ðtai keletas pramonës ðakø, kurioms buvo sukurta kompromisinë programinë áranga.

bankinis„Comarch“ patentuota IT programinë áranga taip pat atsiranda maþmeninei ir verslo bankininkystei, taip pat gali ið jo paðalinti kooperatinius bankus. Siûlomi sprendimai gali bûti naudojami banko steigimuose, be to, kitose ámonëse, kuriø darbas priklauso nuo finansø rinkos. Visi jie pasiþymi lankstumu, technologija ir svarbiausia - aukðtos kokybës ir plaèiu naðumu.

E-komercijaElektroninës komercijos rinka greitai atsidaro ir kasmet matome kas du skaitmenis. Statybos plëtra ðiandien yra bûtinas veiksnys norint plëtoti ámones. Perkeliant ar pleèiant savo verslà á elektroninës prekybos rinkà, jûsø parduotuvë bus visiðkai kitokio stiliaus ir turës puikiø galimybiø, taip pat naujø klientø ágijimo poþiûriu, taip pat stiprinant esamus santykius su partneriais.

logistikosLogistikos srityje esminis santykiø valdymas yra esminë tarnybos veikimo sàlyga. Efektyvesnë reklamos ir verslo procesø apyvarta yra papildoma naudojant naujoviðkus IT metodus. Labiausiai prestiþinës technologijos, kurias teikia „Comarch“ logistikos informacija: elektroninis dokumentø perdavimas, dokumentø valdymas, tiekimo planavimas ir analiziø bei ataskaitø teikimas.

Gamybos ámonëPagrindinës sritys, kurias palaiko IT komandos gamybos ámonëse, nëra prasmës, nesvarbu, ar jos gamina atskirà, individualià ar procesinæ gamybà, ar serijinæ gamybà, tik sandëliui arba pagal uþsakymà, yra gamybos ir logistikos procesai.