Kompiuterines programas kurias verta thinoti

Yra populiarus teiginys, kad tas, kuris nesugeba planuoti sëkmës, planuoja nesëkmæ. Todël veiksminga rekomendacija ne tik priskirti uþduotis ir pareigas kai kuriems darbuotojams ar komandoms. Akivaizdu, kad, þinoma, naudojama mums prieinama informacija - þinomos ámonës apibrëþimas, taip pat duomenys, apibrëþianti visà rinkà, kurioje mes dirbame.

Welltox

Parametrø skaitmeninimas uþtikrina þinomà vientisumà ir leidþia juos analizuoti ne tik sudarant sàraðus. Taip pat yra viena uþduotis - ji gali automatizuoti procesus ir apriboti jø trukmæ, taigi - sumaþinti ámonës buvimo iðlaidas. Ir, þinoma, CRM sistemos veikia."CRM" (angl. Customer Relationship Management yra árankiø ir modeliø programa, veikianti ryðiø su vyrais meno srityje. Labiausiai natûralioje vykdymo metu jis parodo, kokiu bûdu ið bendrø kontaktø su þinomais gavëjais sukuriamos parengtos sutartys. Toks sprendimas vadinamas piltuvà, kuriame ið vienos pusës atsiranda platus potencialiø klientø srautas, o jau baigti sandoriai jau iðleidþiami ið tos pusës.Crm sistemos ne tik moko pardavimø veiklos konversijà á faktinius pardavimus. Jie gali mus pakeisti daugeliu daiktø, kurie iðleidþiami pardavimo metu. Ásivaizduokite, kai klientas perka siûlomà produktà, mes iðraðome sàskaità faktûrà su tam tikru mokëjimo laikotarpiu. Pasibaigus terminui, sàskaitø faktûrø sistemos gali patikrinti, ty átaka atsiranda jø paèiø sàskaita, ir kad jie nesukuria atitinkamos reikðmës pardavimo ir surinkimo skyriui, kuris bus uþdarytas tik atlikus mokëjimà. Panaðiai pardavimo proceso pabaiga gali veikti ir iðduodant uþsakymus Lenkijos partneriams - sandëlyje sandëlyje pasitraukë ir jie jà papildë. Tokia funkcija suteikia moterims lemiamà átakà visam laikotarpiui, yra numatomø uþduoèiø dalies ir bûsenos perþiûra, todël jie gali planuoti tolesnius pardavimus ar pirkimus atitinkamai bendrovei. Tai taip pat iðlaisvina þmones nuo popieriaus ir kolekcijos, þinomos laikmenose ir uþraðø knygelëse.