Kiek laiko nusipirkti kasos aparata virdijant riba

Nurodþius kasos aparatà reikia gerai apgalvotos gerovës. Tada nëra jokiø abejoniø. Viena ið teisiø, kurias atliekant iðsamià analizæ perkant kasininkà, yra kampanijos tipas. Noriu pastebëti asortimento dydá, kurá turi kompanija, klientø skaièius per dienà, aptarnavimo lygis. Taèiau ne tik taip pat verta apsvarstyti, ar norite prijungti elektrinius prietaisus prie kasos aparato, pvz., Pavyzdþiui, brûkðninio kodo skaitytuvo ar skalës.

Leiskite paklausti papildomà klausimà, ar mûsø kasos tikriausiai bus uþprogramuotas per tokiø kietø brûkðniniais kodais, kurie yra atkuriami ir atspari egzistuoja arba yra reikalingø sandëlio programinës árangos integracija ávedimo? Tai reiðkia, paskutiná kartà, priklausomai nuo pardavimo ar susijæs su kieto asortimentà produktø ar paslaugø, arba, kol jie yra dinamiðkai prisitaikanti klausimai. Fiskalinë prietaisas & nbsp; maþas verslininkas paprastai yra maþi kasos. Daugeliu atvejø, jie pasireiðkia visiðkai pakanka. Ðio tipo santykiai, tokie átaisai gali bûti naudojamas atskirai, taèiau taip pat kai kurie modeliai leidþia integruoti su elektros árankiais ar kompiuterinës sistemos. Jei daugiau, reikia palengvinti ðio klausimo Jûs turite gerà idëjà á gerà modelio pasirinkimas, nes ne kiekvienas kasos atskiras sprendimas leidþia funkcijø tokiø árenginiø.

Kitas klausimas, kad nedidelis verslininkas turi perduoti tai, ar yra nurodytas neðiojamasis kasininkas, ar vienos vienos asmeninës bilietø kasos yra pakankamai tinkamos. Jei áplaukos iðduodamos ne prekës þenklo registruotoje ástaigoje, ji turi rûpintis kasos aparatais, kurie yra tvirti ir tinkamai pasirenkami ið kambario á laukà. Taip pat verta atsiþvelgti á ámonës perspektyvas, jei maþos picerijos atveju per tam tikrà laikotarpá ji gali planuoti iðplësti savo akcijø sritá, kad galëtø susipaþinti su gavëju. Tada naudojant neðiojamàjá kasos aparatà nebus galima nieko daugiau sugebëti ir profesionaliai spræsti.

Taip pat turite atkreipti dëmesá á spausdinimo procesà. Jei mes nenorime ir mums nereikia labai greito naudotojo aptarnavimo, adatø mechanizmas bus tinkamas. Taisyklës terminis mechanizmas yra pilkas ir didelis, o taip pat brangesnis, todël maþø ámoniø sëkmë yra pageidaujama.