Kepeno valymas

Magnetiniai filtrai turi visiðkai naujà idëjà valyti skysèius ið daleliø. Galø gale jie yra standartinis aliejø ir auðinimo skysèiø sëkmës sprendimas. Magnetinis filtravimas yra ekonomiðkiausias, efektyviausias ir ekologiðkesnis.

https://de-xic.eu/lt/

Magnetiniai filtrai pirmiausia skirti apsaugoti pramoninius centrinio ðildymo árenginius ir dar karðtà vandená. Tuo paèiu metu jie skirti auðinimo ir ðildymo árenginiø apsaugai, taip pat visø tipø árenginiams, árengtiems aptariamuose árenginiuose. Magnetiniai filtrai pirmiausia apsaugo nuo kietø daleliø uþterðimo. Magnetiniai filtrai turi lemiamà reikðmæ, kad bûtø iðvengta bet kokio árenginio ir á já ádëtø prietaisø paþeidimo. Be to, jie patiria planà padidinti ádiegtø magnetizatoriø efektyvumà. Ir jie suteikia galimybæ sumaþinti árangos eksploatavimo ar prieþiûros iðlaidas ir sumaþinti vandens ar skysèio srauto atsparumà statyboje.Magnetinis filtras turi daug privalumø, taip pat daugybæ programø. Su magnetiniais filtrais galite susitikti vandens telkiniuose (vandens tiekimas árenginiams, uþdarose konstrukcijose, apsaugant atskirus prietaisus, kurie tiekiami su tinkamu vandeniu (pavyzdþiui, skalbimo maðina, árenginiuose, kuriuose yra priverstinis cirkuliavimas.Renkantis tinkamà magnetiná filtrà pirmiausia sutelkkite dëmesá á proceso parametrus. Tai lemiamas veiksnys, lemiantis proceso skysèio pobûdá, rûðá, priemaiðø dydá ir vertæ, taip pat efektyvumà, kurá ketiname ásigyti, ir numatomà filtravimo efektyvumà.Magnetiniame filtravime nëra medþiagø. Filtro darbo elementus galima valyti, o kai kurie magnetiniai filtrai turi maþà srauto atsparumà. Kai kurie magnetiniai filtrai sugeba uþfiksuoti daleles, kuriø plotas yra maþesnis nei 1 mikronas. Filtro priemaiðos yra atliekamos pusiau sausos, todël skysèio praradimas yra daug maþesnis. Taèiau magnetinis filtravimas padidina investicijø sànaudas. Bendra magnetinio filtro kaina yra labai plona, palyginti su standartiniais membraniniais filtrais. Turinys yra toks pat magnetiniø filtrø trûkumas, kuris greitai paðalinamas dël didelio eksploatacijos iðlaidø sumaþinimo.