Kasos aparato kaina

Netrukus gali pasirodyti, kad þmogus gaus didelæ finansinæ baudà, nes jis neþinojo, kad jis turëjo saugoti kasoje.Dabar reikia ádiegti fiskaliná árenginá novitus deon e & nbsp; tiems mokesèiø mokëtojams, kuriø apyvarta virðys 20 000 PLN. Tai gera apyvarta maþesnë nei ankstesniais metais, o Finansø ministerija ðià taisyklæ ketina apriboti sukûrusi kità prekybos sàraðà, kuriame prekiautojai turëtø ádiegti kasos aparatus prieð pirmà pardavimà. Ðiuo metu kiekviename biure ir dirbtuvëje turi bûti privalomas kasos aparatas. Jei & nbsp; nepavyko & nbsp; fiskalinis kasos aparatas, jei neturime rezervinio fiskalinio kasos - parduoti, reikia atidþiai nutraukti.

Jei mokesèiø mokëtojas neturi kasos, o atsakingas asmuo já naudojo, jam bus skirta bauda iki 240 dieniniø tarifø uþ „knygos“ nevykdymà. Dar blogiau, kad jûs galite sau leisti atskaityti arba gràþinti 90% pirkimo kainos be PVM, ir atimta teisë atskaityti 30% pirkimo mokesèio tuo metu, kai neturite grynøjø pinigø. Be to, jei mokesèiø mokëtojas visai nerodo ðio sandorio PVM sutartyse, jis taip pat bus baudþiamas iki 720 dienø tarifø, laisvës atëmimu iki 2 metø arba abiem.Jei mokesèiø mokëtojo veikla yra susijusi su daugeliu transporto paslaugø, skystøjø dujø paskirstymo, interneto svetainës pardavimo transporto priemonëms, ji susijusi su televizijos ar radijo árangos tiekimu ir visomis fotografijos árangos dalimis - mokesèiø mokëtojas nori átraukti fiskaliná kasà. Tas pats pasakytina ir apie tauriøjø metalø gaminiø tiekimà, pateikiant kompiuterio duomenis arba prekes, skirtas naudoti, arba aukcione. Pareiga be metiniø pajamø taip pat taikoma parduodant tabako gaminius, alkoholinius gërimus be jokios prieþasties PKWIU simboliu su tokiomis iðimtimis. Tais paèiais metais bus atsisakyta atsistatydinimo ið verslininkø, teikianèiø paslaugas þmonëms, kurie nevykdo finansinës veiklos, ir vienkartinës iðmokos ûkininkams. Su sàlyga, kad visa mokesèiø mokëtojo iðmoka yra dokumentuojama su sàskaita, nurodanèia gavëjà. Bilietø pardavimas ir keleiviø veþimo vietø rezervavimas, kai panaði veikla buvo sukurta paðtu, banke ar ástaigoje. Bûtent ðie mokesèiø mokëtojai, atitinkantys ðiuos darbus 2015 m., Privalo taikyti fiskalinius kasos aparatus, virðydami subjektyvià iðimtá.