Kasos aparatai novitus soleo plus

Maþas dydis, kuris atitinka visas mûsø didesnës versijos funkcijas, yra madingas kaip mobilusis kasos aparatas. Dël maþos galios ir prastø matmenø esama áranga yra visiðkai neðiojama, todël galite jà pasirinkti savo mëgstamose vietose. Neðiojami kasos aparatai neuþima daug lagaminø, maiðelio ar portfelio. Jie gali bûti naudojami bet kokiai galimybei ir nesuteikia jokio diskomforto.Kiekvienas, kuriam reikia tokio tipo mobiliojo árankio, gali naudoti neðiojamus kasos aparatus. Gydytojai taip pat gali laisvai pervesti fiskaliná kasos registrà tarp gydytojø kabinetø ir gauti juos kartu su jais. Jie uþims daugiau verslininkø, kurie daþnai keliauja, turi mobilias darbo vietas arba parduoda internetu. Advokatai, kurie daþnai turi daug vyrø ávairiose miesto vietose, taip pat gali naudotis mobiliojo kasos privalumais.

Neðiojamø kasos aparatø statybaNaujoji technologija palanki ir patogi vartotojui, nes áranga taip pat yra intuityvi ir taip pat patogi kaip ir iðmanusis telefonas ar mobilusis telefonas. Maþi matmenys neuþtikrina, kad mobilieji kasos aparatai yra prastesni nei standartiniai tokio tipo árankiai. Jø forma leidþia labai greitai spausdinti. Ið didelës duomenø bazës, áskaitant produktø ir paslaugø pavadinimø pridëjimà, ir galimybæ generuoti elektroninæ kvito kopijà.Puikus vertës neðiojamas kasos aparatas turi labai atsparià baterijà, kuri leis ilgai naudoti prietaisà. Paprastai baldas taip pat yra aprûpintas konkreèia kompiuterine programine áranga, kuri padeda greitai programuoti kasos aparatà ir keisti kai kuriuos nustatymus. Mobiliojo kasos pritaikymas individualiems poreikiams yra pats svarbiausias prietaiso privalumas.

Neðiojamas kasos aparatas Novitus Nano EIð ádomiausiø ðio varianto medþiagø gërimas yra mobilus kasos aparatas Novitus Nano E. Todël prietaisas yra idealus modelis, iðdëstytas elektroninio èekio kopijoje. Lengvas dizainas ir nedidelis dydis pradedamas naudoti su „Novitus Nano E“, praktiðkai verèianèiu judëti ir pardavimø veiklos sëkmei, kuri verèia jus atsisakyti áprastinio kasos tipo. Árenginyje yra terminio spausdinimo mechanizmas, raidinis skaitmeninis LCD ekranas su apðvietimu ir kontaktinë klaviatûra,Ðiuolaikinës technologijos, uþdarytos „Novitus Nano E“, leidþia vartotojui laisvai atlikti kiekvienà registrà, sugebant programuoti funkcijø klaviðus ir padëti tolesniems árenginiams. Árenginyje yra du ryðio prievadai, kurie yra standartiniai ir yra naudingi pasirinkus „Bluetooth“ modulá. „Novitus Nano E“ neðiojamas kasos aparatas rekomenduojamas paprastam popieriaus keitimui, greito pristatymo ir paprasto naujø produktø programavimo galimybei.