Kasos aparatai atvesti 35 37

Naudojant kasos aparatà, vykdomas ásipareigojimas apmokestinti pardavimus. Ðis sprendimas naudojamas trumpose prekybos ir aptarnavimo vietose, kur nereikia sandëlio valdymo. Naudodamiesi kasos aparatu, galite spausdinti suvestines pardavimo ataskaitas ir iðsamias ataskaitas.

Kasos aparatai su elektronine kopija leidþia spausdinti ið atminties, áskaitant finansiniø kasdieniø ataskaitø ir visø pajamø kopijø arba tam tikros dienos kopijos. Prieð pirkdami kasos aparatus, turime nuspræsti, ar ateityje reikës sujungti kompiuterá su kasa. Dabar raktas dabar yra kasos taðke. Ne seifas gali dirbti su kompiuteriu, kodø skaitytuvu ar net stalèiu, todël prieð perkant kasos aparatà verta susisiekti su ekspertais, renkantis tinkamà prietaisà. Fiskalinis kasos aparatas, skirtas & nbsp; gali bendradarbiauti su kitais prietaisais.

Vidutinio segmento kasos aparatai ir sistemos kasos aparatai gali bûti lengvai prijungiami prie kompiuterio, kuriame yra pakrauta prekybos programinë áranga. Pardavimas atliekamas naudojantis kasos aparatu, taèiau, norint sukurti neðiojamojo kompiuterio inventoriaus atnaujinimà, pirmiausia turite perskaityti pardavimus ið kasos aparato. Taip pat su kitais produktais arba iðsaugotø kainø keitimu. Pirma, pristatome pakeitimus pardavimø sandëlyje, tada nukreipiame juos á kasos aparatà. Pardavimas greièiausiai gyvens, kai kompiuteris iðjungtas. Gavimo èekio arba pakuotës pardavimas parduodamas programinës árangos kasoje. Pagal ðá metodà visos prekës sudaro tiesioginæ funkcijà kompozicijoje, todël bazë yra plati, kad pagreitintø pardavimus, kasoje bûtina naudoti brûkðninio kodo skaitytuvus ir árenginá, kad bûtø lengviau patekti á sandëlá. Taèiau prieð pasirenkant kasos aparatà ir programà turëtumëte atsiþvelgti á specialistus, kurie pasirinks reikiamà energijos poreikio konfigûracijà.

Bet kuriame komerciniame skyriuje standartinis kasos aparatas ir kompiuteris gali bûti pakeisti naujoviðku sprendimu, pagrástu POS kompiuteriu su jutikliniu ekranu, kuriame yra pakrauta komercinë programinë áranga. Kompiuteris turi atrodyti ðalia spausdintuvo, kad kasininkas laikytø ekranà ir atspausdintà èeká rankiniame skyriuje.