It sistemos pasirinkimas

„Enova 365“ sistema yra ERP klasës programinë áranga, sukurta kaip ámonës veiklos efektyvumo didinimas. Remiantis gamintojo duomenimis, „enova 365“ sistemà virðija daugiau kaip aðtuoni tûkstanèiai Lenkijos ámoniø!

Enova reaguoja á ðiø ámoniø poreikius jûroje.Daugiafunkcinis funkcionalumas leis jums tiksliai nustatyti reikiamà funkcionalumà. Moduliacija leidþia valdyti ir sumaþinti sistemos galimybes, dël kuriø jûs galite patirti ið natûralios versijos á paþangias funkcijas.Sistema leidþia visiðkai judëti.Jis veikia su „Windows 7“ ir naujesniais ir aukðtesniais langais bei leidþia naudoti planðetiná kompiuterá.Kitos galimos parinktys yra jûsø smartfon arba interneto narðyklës vaidmuo.Sistema leidþia visiðkai apsaugoti ir atskirti uþduotis.Operatoriai skiriami ið taikymo bûsenos. Uþduoties ágyvendinimo etapà galima patikrinti bet kuriuo metu. Tai neleidþia prastovos specializacijai ir ieðko trûkstamø dokumentø.

http://lt.healthymode.eu/hallu-motion-korekciniai-prietaisai-skirti-reguliuoti-dideli-pirsta/

Enova sistema siûloma trimis variantais.1. Standartinis licencijø pirkimas - tai kliento kokybë ir galimybë jà atnaujinti. Idealus pasirinkimas ámonei, naudojanèiai subsidijas ar lizingà.2. Programinës árangos nuoma - kaina nustatoma uþ pasirinktø sistemos komponentø turto mokestá. Geras pasirinkimas lengvoms ir maþoms ámonëms.3. Stiliaus ir infrastruktûros nuoma - visà paslaugà organizuoja tiekëjas. Elementai iðnuomojami kartu su serveriu, atnaujinimai ir atsarginës kopijos. Ðis metodas yra paruoðtas naudoti nedelsiant! & Nbsp; Puikus sprendimas ðaðams, kurie nenori investuoti á IT árenginius.

„Enova“ sistemà ágyvendina „Soneta sp. Z o.o.Ámonë buvo ákurta 2002 m. Ir naudodama profesionalià informacijà bei profesionalø aptarnavimà, ji buvo sëkminga rinkoje.„Soneta“ misija yra gaminti programinæ árangà, kuri leidþia draugams ir vyrams pasiekti aukðèiausius rezultatus naudojant informacines technologijas, reikalingas verslo sëkmei pasiekti.Bendrovë dirba socialiai ir remia tokias organizacijas kaip „Wiosna“ ir „Mimo wszystko Anna Dymnej“.