Ginekologija 24

Ginekologija eina á prieká. Vis daugiau bûdø ieðkoti þmogaus kûno. Vis maþiau maþiau invazinë ir dar tikslesnë. Didþioji problema tarp lytiniø santykiø moterø yra gimdos kaklelio vëþys, kuris ankstyvuoju jo nustatymo etapu yra visiðkai iðgydomas.

Taèiau sëkmingai pastebëjus nerimà kelianèius simptomus, kurie gali bûti tokios ligos rezultatas, turite nedelsdami uþsiregistruoti kolposkopo specialistui, kad paðalintumëte ligà. Dël sunkumo stokojant simptomø, gimdos tirpalas gali gyventi.

Tokie tyrimai formuojami kolposkopu. Todël nenuostabu, kaip mikroskopas su spekuliacija. Specifinë medþiaga áterpiama á makðtá su sveikais preparatais, siekiant patikrinti, kas yra makðties reakcija. Ðis mikroskopas leidþia gauti trimatá efektà ir vis dar padidina plëvelæ iki deðimties kartø, kad ginekologas galëtø tinkamai iðtirti makðties ir gimdos kaklelio sienà, kad bûtø galima kruopðèiai ávertinti, ar yra kokiø nors pokyèiø. Turëtø bûti, kad jis turëtø pasiruoðti paieðkai. Ginekologas tikriausiai nurodys, kaip apsisaugoti nuo bandymo. Visø pirma, prieð savaitæ prieð planuojamà tyrimà, ið seksualinio kontakto taip pat reikia atleisti nuo ginekologiniø tyrimø.

Moteris, skirta kolposkopo tyrimui, daþniausiai tenka atskirai ginekologinei këdei. Toks tyrimas paprastai trunka nuo keliø iki keliø minuèiø. Jei poveikis kelia grësmæ, ginekologas gali uþsisakyti gimdos atkarpà, tam tikrà laikà jis turëtø sustoti, nes turtingas jauèiasi labai nepatogiai. Ergonominiai parametrai yra svarbûs ðio árankio atþvilgiu ir tai yra darbo átaisas.