Geras lenko ir vokieeio vertejas internete

Nors ðiuo metu vertimo rinka plinta su maþais talentais (kasmet tûkstanèiai iðtroðkusiø studentø iðeina ið filologijos fakultetø, vis dar rasti geriausius, didþiausias ir tobuliausias vertëjas yra daug didelis.

Viskas dël to, kad pasiûlymai, susijæ su vertimu, - ar tuos paèius kontekstus, ar tuos paèius þodþius - yra daugybë, daugelis jø netinka jø dëmesiui. Tarkime, kad jûsø pastangø tikslas yra suprasti anglø kalbà Varðuvoje. Kokioje strategijoje mes galime tai rasti? Nesiremti prastos kokybës ir laikinai pasiûlyti, o ypaè, kaip iðvengti klimato nuostoliø ir pinigø? Bandysime tai pasakyti paskutiniame tekste.

Internete siûlomo pasiûlymo bûklë yra svarbus veiksnys norint rasti tinkamà vertimà. Ið anksto turëtume atmesti visus tuos pasiûlymus, kuriø statyba sutrumpinta iki trijø ar keturiø sakiniø. Tikrasis vertëjas, kaip anglø filologijos absolventas ar kitas, gali pasakyti kaþkà daugiau apie save - taip pat ir tokiu bûdu, kad paskatintø potencialø pirkëjà laimëti su savo pagalba. Svarbu, kad vertëjo pateiktas pasiûlymas bûtø konkretus ir glaustas, bet su paskutiniu trumpumu negalime ðiukðliø. Mûsø dëmesys turëtø bûti sutelktas á vertëjus, kurie kalba ið anksto, kuriose temose jie geriausiai jauèiasi - visø pirma, kad mes norime iðversti ne kvailà paskaità grupei ar universitetui ir specializuotà tekstà, kuris turi versti patirtá (daþnai specializuotas þodynas, kurá jie verèia asmuo, kuris yra neþinomas ðioje srityje, ir verta rasti tà, kuris þinotø, kas jam priklauso. Vertimo organizavimo srityje verta ieðkoti tinkamo vertëjo.

Kitas svarbus veiksnys yra vertëjo laikinumas - svarbu, kad jis pateiktø mums vertimà per kelias dienas. Daþnai gali susidurti su vertëjais, kurie namuose nemini nieko apie ágyvendinimo etapo vietà. Bûtø trûksta jø pagalbos (nebent mes juos suprasime tiesiogiai, kai gausime darbà. Jei rûpinamës tuo momentu ir nenorime klausytis pasiteisinimø dël ligos ar skaldytø kojø, geriau investuokite á patikimà þmogø. Èia mes einame á viskà, kà sakome: ávertinkite pasiûlymo patikimumà. Jei matome, kad jos kûrëjas daug laiko skyrë ágyvendinimui, galime garantuoti, kad jis to nori mûsø vartotojams.