Frezavimo cnc medienos vroclave

Pagrindinis atliekø apdorojimo tikslas yra perduoti formà ir dydá bei ðiurkðtumà kitam metalo medþiagø tipui, paðalinant perteklinæ medþiagà, paprastai vadinamà negabaritiniu. Ðiuo metu ádomiausi apdirbimo bûdai yra cnc frezavimas, kuris sunaudojamas ámonëse.

Apskritai, apdirbimas gali bûti suskirstytas á apdirbimo ir erozijos apdirbimà. Apdirbimui galime, be kita ko, átraukti lustø apdirbimà. Bûtent ðioje eilutëje mes galime, be kita ko, átraukti operacijà, vadinamà frezavimu. Verta þinoti, kad per ðá apdirbimà árankis daugiausia atlieka sukamàjá judesá. Taèiau tarpusavyje priklausomai nuo prietaiso, kuriame dirbame, atsitinka, kad árankis taip pat gali atlikti paðarø judëjimà. Taèiau daþniausiai matoma, kad ðiandien paðarø judëjimas atlieka ruoðiná. Verta paminëti, kad prietaisas, kuriame mes dirbame, yra vadinamas frezavimo maðina. Ðiuo metu rinkoje yra daug rûðiø frezavimo stakliø. Prie jø galime pridëti stalo frezavimo stakles, taip pat ir konsolës frezavimo stakles, tarp kuriø yra: vertikalios ir horizontalios frezavimo staklës ir papildomai vertikalios frezavimo staklës, turinèios sukimo aðies galvutæ. Be to, mes taip pat iðskiriame radialines ir revolverio frezavimo stakles, peilius, kopijuoklius ir specialias frezavimo stakles.

https://bio-rn.eu/lt/

Nustatant metalinës medþiagos apdorojimà pirmiausia reikia pasirinkti tinkamà metodà. Tada tai labai svarbu, nes jûsø straipsniø struktûros tarpusavio priklausomybëje turëtume pasirinkti gerus jo gydymo parametrus.