Fiskalinis spausdintuvas kaip patvari laikmena

Ar norite daryti verslà? Ar norite dirbti ir ieðkoti naujø árenginiø? Atminkite, kad jei nenorite bûti mokesèiø inspekcijos problema, atkreipkite dëmesá á tai, kokià árangà ásigijote. Turite þinoti, kad perkant fiskalinius spausdintuvus, jie turi atitikti reikalavimus, be jø galite sukurti didþiuliø problemø.

Daugelis kitø verslininkø tiria, kur geriau ásigyti fiskaliná spausdintuvà. Ar daug pinigø sutaupyti ir pirkti internetu ir fiksuotojo ryðio tinkle. Puiku þinoti, kad jei norime sutaupyti daug pinigø, galime patirti gilesniø kursø ir problemø, jei mûsø spausdintuvas neatitinka reikalavimø. Atminkite, kad ieðkodami fiskalinio spausdintuvo galite rasti daug bendroviø, taèiau ásitikinkite, kad siûlomi spausdintuvai atliks jûsø reikalavimus. Nepamirðkite pirkti ágaliotø platintojø kraków fiskalinius spausdintuvus. Kad pardavimo vietoje bûtø galima vienu metu pasiûlyti prieþiûros paslaugas árenginio gedimo atveju.

Kad galëtumëte teisëtai þiûrëti á mokesèiø spausdintuvà, turi bûti laikomasi ðiø sàlygø:

Norëèiau gauti:- á kiðenæ ámontuotas finansinis modulis ir fiskalinë atmintis, taigi jums nereikia gyventi sistemos centrinio laivo nuomone,- gavimo spausdintuvas,- du ekranai, uþtikrinantys nuolatiná skaitymà.

Ji turi turëti fiskalinæ atmintá, kuri egzistuoja tam tikrame inde esanèiame. Ji nori bûti integruota á lizdà, pastatytà ið patvarios medþiagos. Fondas sàmonëje turi uþfiksuoti maþiausiai 1830 fiskaliniø ataskaitø per dienà, 200 atminties avarinio nulio nustatymo, 30 galimybiø pakeisti mokesèiø sumà. Uþbaigimo signalizavimas áraðymo metu yra bûtina tema. Ji turi turëti apsaugos priemones, uþkertanèias kelià áraðø, padarytø atminties áraðuose, iðtrynimui. Kiekvienas fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti apdraustas ðvino antspaudu, kad bûtø buvæs pigus, jei bûtø paþeistas. Maitinimo tinklo baterija, maitinimo elementas, baterija arba akumuliatorius turi duoti ne maþiau kaip 200 kvitus spausdinimui dvi dienas, nereikalaujant elektros tinklo. Jos forma nori bûti pasirinkta taip, kad ji negalëtø kalbëti apie neteisingà pirkimo apskaièiavimà ir mokëtino mokesèio sumà.