Fiskalinis kasos aparatas

2015 m. Sausio 1 d. Buvo priimti nauji teisës aktai, kuriais þymiai pleèiama verslo veiklà vykdanèiø asmenø, kuriems bus privaloma registruoti fiskalinæ „Back Hack“ sumà, apimtis. Dël ðios prieþasties daugelis þmoniø turës pirkti kasà. Tai nëra maþa sàskaita. Kadangi kasos pardavëjai gerai þino, kad be kainos prieþasties, bus pirkëjø, jie ið tikrøjø nebus sunaikinti kainos. Tai suteiktø dideliø iðlaidø investuotojams, ásigyjantiems kasos. Taèiau ar þinote, kad verslininkai, kurie já pirmà kartà perka, gali pasikliauti kasos aparato pirkimo kompensavimu?

Pagal menà. 111 par. 4 asmenys, kurie pradeda registruoti prekes ir sumokëti mokestá uþ fiskalinæ sumà, gali atskaityti ið mokesèio uþ kiekvieno finansinio fondo ásigijimo iðlaidas, sudaranèias 90 proc.Kas turëtø bûti padaryta norint gauti kasos pirkimo iðlaidas? Ðiuolaikinio dalyko mokesèiø mokëtojas turi pateikti raðtiðkà praðymà, kuriame jis informuos apie ásigytø fiskaliniø kasos aparatø skaièiø. Jie pateikiami kompetentingos mokesèiø inspekcijos vadovui. Ji turi bûti parengta prieð parduodant parduodamà medþiagà nuo jos sumos. Atminkite, kad jei virðysime ðá sezonà, negausime gràþos, todël verta atidþiai stebëti laikà. Atkreipkime dëmesá á paskutiná, kad jei turime tik vienà kasos aparatà, mums nereikia to pateikti atskirai - uþtenka tai padaryti uþpildant kasos aparato árengimo vietà. Taigi jis gali suvartoti akivaizdø, taèiau verta prisiminti, kad gràþinamosios iðmokos uþ kasos pirkimà pagrindas bus kvitas (arba naujas pirkimo árodymas. Laikykime jo.Kaip PVM mokesèiø mokëtojø atveju reikia gràþinti kasos aparatø pirkimo iðlaidas? Atminkite, kad PVM mokëtojai tikisi apmokëti kasos pirkimà tik PVM sutartyje tuo metu, kai jie pradëjo registruoti pardavimus kasoje. PVM mokëtojas, mokëdamas uþ mënesines technologijas, gali tikëtis, kad 25% (bet ne daugiau kaip 175 PLN mokestis gràþinamas á sàskaità kaip mokëtino mokesèio perteklius. Netolimoje situacijoje PVM mokëtojas, skaièiuojantis kas ketvirtá, gali sudaryti 50% parduodamos sumos, bet ne geresnis nei 350 PLN.