Fiskalinis kasos aparatas elzab jota e 4095

Kasos aparatai ðiuo metu yra kiekvienos parduotuvës ar kitos maþmeninës prekybos ir aptarnavimo árangos árangos rinkinio dalis. Technologijø plëtra padëjo árenginiams tapti dar galingesnëmis funkcijomis, jø galimybëmis ir taikomosiomis programomis. Jau rinkoje mes randame pinigø, deponuotø visai verslo veiklai. Indai taip pat gali bûti suskirstyti á kelias grupes.

Neðiojamas kasos aparatas pasiþymi tuo, kad jis turi maþø matmenø. Jis visada turi daug kà pasiûlyti, kai kalbama apie funkcionalumà. Geriausia tarnauti tuomet, kai ji yra derinama, kad bûtø galima atlikti praeinanèias pajamas. Kokiose vietose neðiojami kasos aparatai geriausiai veiks? Visø pirma naudokite juos maþose prekybos ir amatø srityse. Be to, jie yra rekomenduojami visiems, kurie sustoja lauko ir lauko renginiuose. Rinkoje daþnai yra daugiau vietø arba automobiliø stovëjimo aikðteliø. Ðio standarto kasininkai gali vidutiniðkai programuoti iki 3000 PLU. Ðis kasos tipas taip pat bus naudojamas elektroninëje prekyboje. Internetinës parduotuvës kasos aparatas, jo ákûrimas plius yra privalomas tuo atveju, jei metinë apyvarta virðija 20 000 PLN. Svarbus privalumas yra tai, kad svarbu prijungti balansà arba kompiuterá. Taip yra kodo skaitytuvui. Be to, kaip kasos aparatai, jie yra nedideli. Koká ekonominá darbà jie atliks perkant? Dël nedidelio dydþio nedidelë bilietø kasa dirbs tiksliuose kambariuose. Vieno sëdimojo kasos modelis bus puikus pasirinkimas darbuotojams, norintiems paleisti kioskà ar nedidelæ kaimynystës parduotuvæ. Sisteminiai kasos aparatai yra nukreipti á visiðkai antrà tikslinæ grupæ. Jie patenka á greitàsias vietas, kuriose yra atrinkti keli banknotai. Jø pranaðumas yra toks, kad jie gali savarankiðkai atlikti vienà piniginæ sàskaità arba bendradarbiauti su kitais prietaisais. Nauji sprendimai, kuriuos radome ðiame þanre, daro já turtingu, pavyzdþiui, suderinti su antraisiais, kompiuteriais ir mokëjimo terminalais.