Fiskalinio spausdintuvo patvirtinimas

Kas yra patiekalas apie finansiná spausdintuvà ir koks yra tikslus ðio árenginio naudojimas? Atverkime save aukðèiau, kad ðiek tiek suprastume ir suprastume ðá dalykà.

Apskritai, fiskalinis spausdintuvas pirmiausia yra pajamø registravimo árenginys, kurá sudaro maþmeninë prekyba. Ði registracija ið tikrøjø atliekama mokesèiø sumokëjimo tikslais. Tai apie vadinamàjá pajamø mokestis ir PVM. Tam, kad fiskalinis spausdintuvas bûtø átrauktas á rinkiná tam tikslui - visais dþiaugsmais su deðiniuoju laiðku - jis turi bûti patvirtintas taip.

Skirtingai nei kasos aparatas, finansinis spausdintuvas negali bûti visiðkai nepriklausomas. Jis turi bûti prijungtas prie kompiuterio. Ðios institucijos veikla yra áplaukø registravimas ir spausdinimas. Taip pat reikëtø paþymëti, kad fiskalinis spausdintuvas pereina á vadinamàsias kompiuterizuotas pardavimo sistemas. Pavyzdþiui, èia galime paminëti POS kasos aparatus. Jis taip pat turëtø pasirûpinti tuo, kad registruojant kvità fiskaliniame spausdintuve, galime naudoti bet kokià vertæ - kompiuterinæ programà, galinèià sumaniai valdyti spausdintuvà naudojant RS-232 arba USB sàsajà. Taip pat svarbu, kad finansinës spausdintuvø programos nebûtø homologuotos. Tuo tarpu komunikacijos protokolas yra visiðkai vieðas. Jos populiarumas matomas spausdintuvø gamintojø svetainëse.

https://neoproduct.eu/lt/dr-farin-man-veiksmingas-lieknejimo-gydymas-vyrams/

Prisiminkime, kad kiekvienas pardavëjas - kokios pajamos buvo graþesnës uþ NB Finansø ministerijos grieþtai apibrëþtà ribinæ vertæ - yra ápareigotos gerai registruoti maþmeninæ prekybà ir uþ tai pateikti kasos aparatà arba fiskaliná spausdintuvà.

Be abejo, fiskalinis spausdintuvas spausdina konkreèias mokesèiø pajamas pirkëjams. Tai ne viskas. Kadangi ji taip pat spausdina kopijas (ty kvitus á valdymo ritiná. Jie yra archyvuojami. Þinoma, atspausdintas kvitas turi bûti - ir tai tikrai po pardavimo - klientui. Pakeitus pakeitimus, atsarginiø kopijø, saugomø kontroliniuose ritiniuose, turëtø saugoti pats pardavëjas. Tai yra penkeriø metø laikotarpis. Tuo paèiu metu verta rûpintis papildomu faktu: keletà metø realus yra tas pats, iðsaugoti spausdintø tekstø kopijas savo elektroniniuose vaidmenyse. Po kiekvieno pardavimo dienos vartotojas privalo veikti vadinamajame kasoje dienos ataskaita - fiskalinë.