Figo kasos aparatas

Kai kuriems verslininkams anksèiau ar vëliau atsiras momentas, kai dabartinei ámonei reikës kaupti fiskaliná kasos registrà. Taèiau ðiuo metu yra problema, ar ji ið karto nori siekti tikslo?Na, ne, pirmiausia turite jà ádiegti. Kasininko ádiegimas nëra toks svarbus, prisimenu, kad po to, kai perskaitysite ðá tekstà, kiekvienas galës já tvarkyti.

Goji cream

Kas yra tinkamas dalykas?Pirmas þingsnis, þinoma, yra pirkti „postnet“ ðilumos kasà. Bûtø, jei tai darytume maþdaug 3-5 savaites anksèiau, leiskite mums susipaþinti su pasiûlymu tiesiogiai su paskutiniu árankiu. Laikas, kurá mes praleidþiame mokymams su pinigais ne fiskaliniu bûdu, padës mums daug vëliau gaminti ir sutaupys daug nervø, jau nekalbant apie mûsø vartotojø nervus.Jei jau esate susipaþinæ su þinomu kasos aparatu, vienà dienà prieð planuojamà kasos aparato fiskalizavimà praneðti kompetentingai mokesèiø inspekcijai.Ðis praneðimas, þinoma, yra stiprus ranka.Paraðæ toká pareiðkimà, turëtumëte pradëti fiskaliná modulá. Taigi jûs tikriausiai galite tai padaryti anksèiau, bet negalime vëluoti ðios funkcijos.Ðià paslaugà teikia ágaliota kasos tarnyba. Vykdydamas paslaugà, techninës prieþiûros specialistas taip pat uþpildo aptarnavimo knygà, be to, suma yra uþplombuota ðvino antspaudu su paslaugos numeriu.Pradëjus fiskaliná modulá, bûtina per 7 dienas uþpildyti ir pateikti kità mokesèiø tarnybai dokumentà. Tai paskutinis dokumentas „Mokesèiø mokëtojo informavimas apie kasos aparato árengimo aplinkà“. Toká dokumentà nemokamai teikia techninës prieþiûros specialistas. Popieriuje mes ávedame visus duomenis apie jûsø ámonæ, áskaitant kasos aparato serijos numerá, unikalø, nurodome árengimo vietà ir fiskalizacijos bei pareigos datà.Verta, kad atsakomybë pateikti toká dokumentà yra mokesèiø mokëtojui. Taip pat rekomenduojame iðlaikyti gauto dokumento kopijà.„Kasos aparato fiskalizavimas“, mokesèiø inspekcija iðduoda treèiàjá numerá - registracijos numerá. Kasos aparato numeris yra nuolatinis variantas, pavyzdþiui, su vandeniui atspariu þymikliu. Be to, jis áraðomas á paslaugø knygà geroje srityje, kuris paprastai priimamas pateikiant fiskalinius dokumentus mokesèiø antraðtëje, kartais já galima parsisiøsti laiðku.Jûsø knyga, kurià papildo svetainë, yra toli. Kiekvieno pilieèio pareiga - palikti jà fiskaliniame kasos kambaryje.