Eurovelo dviraeio mardrutai

„Enova“ programa yra ERP klasës stilius, pagerinantis ámonës naðumà.Dël geresniø maðinø ir ámonës procesø prieþiûros, iðtekliø naudojimo neefektyvumas sumaþëja.Programa iðgydo naujausià „Microsoft“ kelià „Windows“.Taip pat galima já naudoti visuose mobiliøjø árenginiø asortimente. Pradedant nuo iðmaniøjø telefonø ir baigiant jutikliais.„Enova365“ sistema suteikia patogià sàsajà, bendradarbiavimà su savo ástatymais, verslo þiniomis ir paprastais atnaujinimais.Programinë áranga yra aukðta struktûra. Kiekvienas elementas palaiko tam tikrà verslo veiklos aspektà. Be kita ko, yra klausimø, susijusiø su þmogiðkøjø iðtekliø valdymu, darbo uþmokesèio skaièiavimu, finansiniais áraðais, sàskaitø faktûrø iðraðymu, sandëlio valdymu, pardavimu, inventoriumi ir buhalterine apskaita.Bet koks moduliø pasirinkimas - lankstus pasiûlymo pritaikymas prie ámonës poreikiø.Ámonë siûlo tris prekybos modelius:- kliento sukurtos programinës árangos licencijos ásigijimas ir pagalba ateityje. Pasirinkimas idealiai tinka lizingo bendrovëms.- programinës árangos nuoma, kai priskiriami mokesèiai uþ pasirinktø sistemos moduliø turtà.Idealus pasiûlymas silpnoms ir maþoms ámonëms.- sistemos ir infrastruktûros nuoma, kuri apima moduliø nuomà kartu su serveriais, atnaujinimus ir atsargines kopijas. Árodyta sistema ámonëms, kurios nenori investuoti á IT árenginius.

Pati galimybë suskirstyta á tris funkcinius variantus.Yra trys versijos - sidabras, ðviesa ir platina.Sidabrinë versija skirta maþoms ámonëms, turinèioms keletà pozicijø. Ji turi natûraliø funkcijø.Gera versija vidutinëms ir maþoms ámonëms, kurioms reikia keleto, deðimèiø programos kopijø. Ði programos grupë leidþia daugialypá ryðá taip pat nustatyti gebëjimus.Platinos versija skirta vidutinëms ir iðskirtinëms ámonëms.Jis parduoda daugiafunkcines ir iðplëtimo galimybes su individualiomis funkcijomis.Enova moduliø pirkimo kainos (be PVM:- enova365 HR darbo uþmokestis - 1666 PLN (sidabro versija, 3738 PLN (aukso versija- enova365 mokesèiø knyga - 630 PLN (sidabro versija- enova365 prekybos knyga - 2863 PLN (aukso versija- enova365 Sàskaitos - 266 PLN (sidabro versija, 613 PLN (aukso versija

„Enova“ kainoraðèio programa yra prieinama atskiroms deryboms.