Esprit cad cam programine aranga leidthia programuoti apdirbima

Verslo tinklui skirta programinë áranga yra naudingas sprendimas, nes jis yra gausus dabartiniu bûdu valdyti viskà naudojant kompiuterá. Pastaruoju metu yra ypaè prieinamos parduotuvës, kuriose nugaroje nëra kompiuterio, ir yra árengta tik valiuta. Ðiais laikais jie keièiasi grynaisiais pinigais su pagrindine buveine per platø tinklà, ty internetà.

Kolekcija apima programinæ árangà ne tik visoms parduotuviø grandinëms, bet ir maþesnëms. Ðiame stiliuje galite nuotoliniu bûdu paleisti savo kainodaros politikà visose parduotuvëse.Kita programinë áranga suteikia jums galimybæ kontroliuoti visus elementus, kuriuos turi priþiûrëti valdymo skydelis. Dabartinëje technologijoje galite valdyti asortimentà ir kainas, atlikti analizes, priimti sprendimus dël tiekimo. Taèiau parduotuvës personalo uþdaviniai iðliks orientuoti á pardavimus ir klientø aptarnavimà.Parduotuviø grandinës programinë áranga, be kita ko, suteikia kiekvieno kasininko uþdirbto kiekio perþiûra. Programoje nuolat nustatoma parduotuvës apyvarta ir kokia marþa buvo parduota parduodamoms prekëms. Kitas pliusas yra kasos bûsenos vaizdas. Visais laikais galite matyti kiekvienos parduotuvës dëþutës bûsenà. Papildomas argumentas - taupyti laikà pristatant dokumentus á gamyklas, pristatant pristatymus bûstinëje ir patvirtinant jø teisingumà.Lojalumo sistema, átraukta á bûstinës valdybà ir vienoje ið parduotuviø, gali paskatinti klientus reguliariai pirkti.Ádiegus programinæ árangà parduotuviø tinklui, galite reguliariai perþiûrëti tam tikrà prekiø bûklæ. Dël ðios prieþasties turtingas trumpà laikà priima sprendimà dël kito prekiø pristatymo ar pervedimo tarp parduotuviø.Privalumai, á kuriuos galima atsiþvelgti, yra tai, kad parduotuviø tinklui priklausanèioje programinëje árangoje yra daugiakalbës versijos, uþtikrinanèios vienodà sistemà visai parduotuviø grandinei, nepriklausomai nuo to, kur ji yra. Tai ypatingai didelis pliusas.