Enova importas

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai daugelá metø dirbo be pertraukos, kad medþiaga bûtø tobulesnë. Jø tobulumas yra labai ilgas glaudaus susitarimo su klientais laikotarpis, kuris gali laukti 24 valandø palaikymo septynias dienas per savaitæ. Kiekvienas klientas yra vertinamas atskirai. Kelias ir glaudus bendradarbiavimas leido mums kurti programinæ árangà taip, kad ji bûtø skanesnë ir dar praktiðkesnë, kad ji nebûtø pati IT rinkoje.

„Enova Kadry i Pùace“ programa yra programinë áranga, kuri veiksmingai remia naudingos kapitalo valdymà bet kurioje ámonëje. Jis susijæs su ámonëmis, kuriose dirba nuo keliø iki net keliø tûkstanèiø darbuotojø. Ðioje programoje apraðoma sudëtinga organizacinë organizacinë struktûra su populiariais ágûdþiais ir efektyvumu. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës aktø reikalavimus. Abu, jei bûtina áraðyti HR duomenis, apskaièiuoti socialinio draudimo ámokas, mokesèius, darbo uþmokestá ar ligos iðmokas. Programinë áranga yra apibrëþta daugeliui gavëjø. Jie gali apimti, be kita ko, valdybos, buhalterinës apskaitos tarnybø, paslaugø, teikianèiø paslaugas ið darbo ar personalo, darbuotojus ir patys personalo skyriaus darbuotojai bei darbo uþmokestis.

Verta pasikliauti ilgametæ patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir „Payroll“ uþ augimà ir efektyviau valdykite savo vardà. Programa suteikia pranaðumø þmogiðkøjø iðtekliø valdymo procesø tobulinimo, sistemos efektyvumo, klaidø rizikos maþinimo, proceso automatizavimo, greito ir intuityviojo ávedimo á plaèias þinias apie þmones srityje. Programinë áranga leidþia taupyti þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus darbo laikà, o filialas dirba kasdieniame darbe. Programa garantuoja visiðkà sutikimà su visomis taisyklëmis ir ástatymø nustatytomis sàlygomis visame pasaulyje.

Denta Seal

Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir „Payroll“ ir pasiûlykite, kad IT personalas bûtø prieinamas 24 dienas per dienà septynias dienas per savaitæ. Jie padës ádiegti, sukonfigûruoti ir paleisti programinæ árangà, paruoðti ámonës IT sistemà knygai su programine áranga.