Dvarus oras aplink mus uthsiemimai darthelyje

Formexplode

Kiekvienà dienà, taip pat ir dirbtuvëse, mes apsupame antrø iðoriniø elementø, kurie naudingi mûsø paèiø veiklai ir gerovei. Be elementariø sàlygø, pvz., Vietos, temperatûros, aplinkos drëgmës ir tinkamos, mes taip pat turime imtis ávairiø dujø. Oras, kurá kvëpuojame, nëra 100% ðvarus, bet, þinoma, uþterðtas. Prieð apdulkindami dulkiø veiduose, mes galime apdrausti save dëvëdami kaukes su filtrais, nors yra ir kitø priemaiðø ore, kuriuos daþnai sunku rasti. Daugeliu atvejø á jas patenka toksiðkos dujos. Paprastai jie yra atidengiami dël toksiðkos dujø jutiklio, kuris aptinka kenksmingas daleles ið oro ir parodo jø buvimà, dëka, ir tai liudija apie tai, kad jie moko mus apie pavojø. Deja, grësmë yra labai mirtina, nes kai kurios medþiagos, kai anglies monoksidas yra bekvapis, ir daþnai jø buvimas atmosferoje sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be CO, mums taip pat kelia grësmæ kiti detektoriaus aptinkami fosiliai, pvz., Vandenilio sulfidas, kuris didelëje koncentracijoje yra silpnas ir sukelia greità paralyþià. Kitas nuodingas dujas yra anglies dioksidas, toks pat pavojingas, kaip ir buvo, ir amoniako - dujø, kuri vyksta tiesiogiai sferoje, bet didesnëje koncentracijoje, kelia grësmæ gyventojams. Toksiðkø elementø jutikliai taip pat gali aptikti ozono ir sieros dioksido kieká, kurio alkoholis yra platesnis uþ turiná, taip pat atsiþvelgia á norà uþdaryti erdvæ netoli þemës - ðiuo metu ðiuo atveju esantis veiksnys, kai mes susiduriame su ðiomis temomis, jutikliai turëtø bûti idealioje vietoje jis galëjo jausti grësmæ ir praneðti mums apie já. Kitos toksiðkos dujos, kurias detektorius gali áspëti mus, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas, taip pat lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Kaip matote, verta árengti toksiðkà dujø jutiklá.