Duro saugos standartai

Pagrindinis vaidmuo atliekant ekonominá vaidmená yra rûpintis, kad bûtø laikomasi ástatymuose nustatytø normø, susijusiø su ástatymo ar reglamento rangu. Taip pat svarbus ES teisës aktas, kuris mûsø ðalyje veikia visiðkai. Pavyzdþiui, ATEX direktyvoje verslininkams nustatoma bûtinybë uþtikrinti tinkamà techninæ árangos bûklæ sprogimo grësmës zonose.

Deja, tai yra lengvas dalykas, nes maðinos, atitinkanèios ðias sàlygas, nëra pigiausios, o daugelis ámoniø ir gamyklø vis dar uþima prietaisus, kuriuos galima pakeisti antikvariniais. „Atex“ árenginiai yra technologiðkai tvirti árenginiai, tinkami ATEX direktyvai, kuri patvirtina mûsø sveèiø aukðtà saugumo lygá. Neámanoma paslëpti, kad kiekvienas pramoninës ámonës savininkas turëtø bûti pats teisingiausias. Verta prisiminti, kad darbdavys prisiima asmeninæ rizikà, o tai reiðkia, kad nelaimingo atsitikimo atveju jis turës patenkinti socialinius darbuotojo poreikius. Deja, tai yra nedidelës sumos, todël daug geriau yra apsaugoti tokiø ávykiø atsiradimà. Visø pirma patiekalai, atrinkti pagal ðio vadovo sàlygas, bus graþi investicija daugelá metø. Jiems turëtø bûti daug pajamø dabar per pirmuosius naudojimo mënesius. Jo dëka, gebëjimu, galësime sumokëti skolà, kurià patyrëme minëtø maðinø pirkimo vietoje. Verta prisiminti, kad „Atex“ direktyva sëkmingai ágyvendinta uþdaroje deðinëje sistemoje, o kiekviena gamybos parduotuvë galioja. Kiekvienas turi atitikti reikalavimus ir lengvai pakeisti senus prietaisus. Verta paminëti, kad neveikimas dël ðios prieþasties gali kelti grësmæ tvirtoms finansinëms nuobaudoms, kurios labai sumaþins mûsø ámonës biudþetà. Verta galvoti apie tai anksèiau.