Dulkio dalinimo energija

Ðiuolaikiniai dulkiø ðalinimo árenginiai yra naujas techninis lygis. Jø daugiaðaliðkumas ir prekës þenklas yra neprilygstami. Jie gali bûti imami tiek vakuume, tiek hipertenzija. Tarðos ðalinimo sistema, kuri yra gerai pritaikyta bausmiø tipui. Dulkiø ðalinimo ir filtravimo technika lemia indëlá á organizacijos ir amato ir amatø vaidmens organizavimo ir saugumo padëtá.

Darbuotojams ir aplinkai privalomas tinkamas filtravimo bûdas ir geras filtravimo medþiagos pasirinkimas. Blogø ar blogai nustatytø filtravimo sistemø pasekmës yra nepakankamas siurbimo pajëgumas, didelis energijos suvartojimas, didelis filtras, uþterðtas oras ir gráþtamasis oras net ir su priemaiðomis.

Maþi dulkiø surinkëjai leidþia pasirinkti iðtraukimo naðumà ir filtravimo pavirðiø, kaip dalá bandomø statybiniø sistemø. Ventiliatoriø efektyvumas, filtravimo pavirðius ir trûkumø paðalinimo metodas pritaikyti tikriems poreikiams. Surinktas dulkiø ir pjuvenø miðinys, pavyzdþiui, gali bûti supakuotas á maiðus, presuojamas arba iðsiliejæs á konteinerá. Jei pasikeièia gamybos profilis, ásiurbimo sistemà galësite pritaikyti be problemø.

Taip pat reikia paruoðti dulkiø surinkimo árenginá, iðplësti filtravimo pavirðiø ir pakeisti didesnio filtro árenginio prigimtá, taip pat galimybæ árengti árenginá uþ árenginio ribø.

Dulkiø filtravimas yra dulkiø filtrai, neatitinkantys namø universalumo ir kokybës. Patiekalai taip pat yra svarbûs kaip filtrai, kurie atlieka praktikà hipertenzine tvarka ir vakuume. Atliekø ðalinimo sistema, kuri sudaro pernelyg daug visko, tinkanèio uþduoèiø skoniui.