Drabuthiai

„Multivac c100“ maðina yra vakuuminio pakavimo maðina, skirta maþoms ir maþoms ámonëms. Jis turi bûti naudojamas naujo tipo mësos parduotuvëse, baruose, restoranuose, vieðojo maitinimo ámonëse, vieðbuèiuose, ligoninëse ar þemës ûkio turizmo ûkiuose.

Pakavimo maðinø tipaiPakavimo maðina yra atvira naudoti, paprasta ðvaros gyvenime. Árankis atliekamas su kilnumu, uþtikrinanèiu ilgalaiká darbà. Geros uþduoties dëka, ji yra sukurta taip, kad gautø labai daug pakartotiniø pakavimo rezultatø. Vakuuminës pakavimo maðinos yra dviejø tipø. Svarbiausias ið jø yra skilveliø pakavimo maðina. Oro siurbimo procesas èia atliekamas visiðkai árenginyje. Gaminys yra visiðkai surenkamas á pakavimo maðinà. Dël ðios prieþasties vaþiavimas yra greitas ir nuolatinis. Vakuuminiø maiðeliø kaina iki paskutinio pakuotës tipo yra nedidelë. Kitas vakuuminio pakavimo maðinos tipas yra juostinis pakuotojas. Èia gaminys vyksta uþ prietaiso ribø. Viduje yra nukreipiamas tik specialus maiðelis. Dël to galima pakuoti prekes, kuriø matmenys yra daug sunkesni nei prietaisas. Kad vakuuminiø maiðeliø kaina ðiam iðëjimui yra daug platesnë nei pakavimo maðinoms.

ProEngine Ultra

Svarbiausi fasuotojo privalumaiMultivac c100 maðina yra pakavimo maðina su kameros konstrukcija. „MULTIVAC“ kompanija pastatë aikðtëje nuo 1961 m.Svarbiausios prietaiso dalys:

labai svarbûs siurbimo ir pakavimo laiko nustatymaigalima prisiminti pakavimo nustatymus, kurie perkeliami á didelá pakartojamumàlengva naudoti per folijos klaviatûrà taip pat galimybæ tiksliai kontroliuoti oro siurbimo procesà per stiklàpatikimumas - patikimø ir vertingø vakuuminiø siurbliø gamybalengva valyti dël ergonomiðkø formø, jokiø ádubø, kuriose gali bûti prijungtas purvas ir uþterðtumasdidelë kamera leidþia didelá krepðiø ir pakavimo medþiagø spektràmaþa masë - apie 50 kilogramøsiurblio talpa 12 kvadratiniø metrø per valandà bûsenoje.