Diuolaikine pramone

Pramonë yra pramonë, kuri yra nepalanki gamtinei aplinkai ir sparèiausiai aplinkai. Daugelis pramoniniø procesø yra susijæ su dideliu kiekiu dulkiø iðsiskyrimu, kuris taip pat gali pasikliauti neigiamu oro kokybës spaudimu, pavyzdþiui, pavojingu þmoniø sveikatai, kurie yra priversti gyventi aplink dideles gamyklas.

Dulkiø emisija yra procesas, kuris yra neatskiriamai susijæs su dûmø iðmetimu ir iðmetimu. Pramonës gamyklos iðleidþia daug dûmø ir dulkiø. Ðtai kodël taip svarbu, kad kiekviena pramoninë ámonë turëtø aprûpinti árangà áprastu, saugiu ir ekonomiðku bûdu, kurá praktikuotø pramoninis dulkiø ðalinimas. Dulkiø iðtraukimas yra dulkiø ðalinimas, kuris uþkerta kelià galimybei gauti kità baudà á orà, kurá kvëpuojame. Dulkiø ðalinimo esmë grindþiama technika, kurios problema yra iðskirti dulkiø daleles ir iðmetamas dujas ið skysèiø ir dujø, kurie gaminami ið iðorës gamybos proceso metu. Tinkama pramoninës dulkiø iðtraukimo sistema iðvalys skleidþiamà dûmtaká ið turinio, kuris jiems yra blogas, taip pat laiku, kad jie nepatektø á orà. Daþniausia pramoninës dulkiø ðalinimo forma yra anglies dioksido molekuliø atskyrimas. Tai paprastai daroma naudojant kriogeniná metodà, kuris ankstyvosiose stadijose susideda ið suslëgimo, po to dujinio auðinimo iki reikiamos temperatûros, kuri leidþia atskirti nepageidaujamà elementà skystos medþiagos pavidalu. Pramoninis dulkiø ðalinimas yra unikalus tam tikroms apsaugos sistemoms, supanèioms gamyklas ir gamyklas, nuo uþterðimo kenksmingomis medþiagomis, nuodingomis dulkëmis, dûmais ir dujomis. Dël efektyvaus pramoniniø dulkiø iðtraukimo sistemø veikimo parduotuvëje nëra pavojingø anglies dioksido ar kitø dulkiø, kuriø patekimas á atmosferà gali bûti nepageidaujamas ir blogas poveikis sveikatai.