Dirtho pjaustytuvas

Ar jie nori tolygiai supjaustyti ðvieþios duonos skilteles? Jûs darote vakarëlá ir rûpinkitës, pateikite ant plonø kumpio gabalëliø ir virð kiekvieno sûrio? Nepakanka gero peilio, reikës pjaustytojo. Svarbu, kad pirðtai bûtø tvirti ir nepertraukiami. Ar uþdariau, nuo kokiø sûrio pjaustytuvø reikia rinktis?

Matyt, tik plonos kumpio ar sûrio skiltelës leidþia jaustis svarbiu skoniu. Keièiant, plonos duonos skiltelës leis jums pasimëgauti jais. Ið prieðingos pusës, kad galëtumëte sukurti sensaciná kepsná, reikia nupjauti labai didelá mësos gabalëlá.

Pjovimo storio reguliavimas, ypaè áprasta virtuvë, ir ðiam ne itin efektyviam peiliui yra sunku. Todël labai teigiamas pjoviklis prisidës, jis sako, kad jis pritaikytas kitiems poreikiams.

Laisvas pjaustytuvas yra prietaisas, kuris iðstumiamas ið kûno, sukamas peilis ir gidas, naudojamas gaminiams, tokiems kaip duona, sûris, darþovës ar ðalta mësa. Dauguma pjaustytuvø, kurie bus iðleisti á saugyklà, yra universalûs pjaustytuvai, rinkoje taip pat yra specializuotø pjaustyklø, kurios skirtos tik maisto rûðims pjauti.

Stacionarios pjaustyklës yra neðiojamosios ástaigos, jø pusë jauèia korpusà, kurá galima sulankstyti. Antroji kokybë - naudojamø medþiagø rûðis, peiliø kiekis ir pobûdis.

Ámontuotas pjaustytuvas yra sveikiausias vaistas visiems, kurie vos ágyvendina mûsø virtuvæ ir pageidauja erdvës bei nereikalingo virtuvës árangos kiekio ant stalvirðio.

Priklausomai nuo tipo, pjaustytuvà galima pristatyti á spintelæ arba stalèiø. Deja, ámontuotø pjaustytuvø sàraðas vis dar yra ðiek tiek siauresnis nei siûlomø pjaustytuvø pasiûlymas, o kainos yra labai didelës. Be abejo, tokiø ástaigø pranaðumas yra toks, kad jie tyliau uþeina nei laisvai pasirenkami pjaustytojai, jie taip pat prisimena labai apsaugà nuo suþeidimø.

Taip pat rinkoje yra mechaniniø pjaustyklø - kiauðiniø, bulviø ir svogûnø. Pasiûlymas yra didþiulis. Jie yra tokie geri, kad juos galite sumaþinti daug greièiau nei peilá. Jie yra veiksmingi, nes jiems nereikia elektros energijos.