Darbuotojo apibrethimo mokymas

Pastaruoju metu problema ne tik atskleidþiama ieðkant padoraus, gerai apmokamo ir nuoseklaus darbo. Medalis turi dvi puses: taip pat gana gera problema yra rasti gerà, duotà ir teisingà sveèià. Klestinti ámonë, norinti gauti gerà pozicijà, klausia apie savo þmones ir nereikia jø prarasti.

Todël jis atitinkamai motyvuoja savo sveèius, prisimena jø eigà ir tinkamà darbuotojø mokymà. Darbuotojo mokymas prasideda nuo jo ádarbinimo datos, taigi, kai gerai valdomas darbuotojas vykdo savo karjeros kelià. Tai labai reikðmingas, t. Y. Toks darbuotojas stovi paprasto mëgstamiausio, kuriame árengti patogûs darbo árankiai, pradþioje, ar jis suras savo mentoriø, kuriam jis galës pats modeliuoti, kad pasiektø kitoká darbà, o tai reiðkia daugiau normalaus rezultato. Sàþiningas darbuotojas tampa jo savininko varomàja jëga, todël jis turi jaustis vertinamas ir svarbus darbo vietoje. Kita vertus, patikimas darbdavys ágyja pagarbà savo þmogui ir tai leis pasiekti abipusës naudos. Þmogus turi atverti save tokioje ámonëje, o darbdavys, siekdamas savo ir jo águlos, investuoja á tolesná darbuotojø mokymà. Ji organizuoja vidaus mokymus, taèiau kvieèia ir iðorines ámones, kurios specializuojasi mainø mokymuose. Jis ávairina kasdiená darbà, leidþia ieðkoti moderniø sprendimø ir galimybiø. Tokie veiksmai uþkerta kelià perdegimui ir imasi þmoniø. Dar geriau, jei darbuotojø mokymas bûtø sukurtas gerose vietose, kur águlos nariai turi ne tik naujø þiniø, bet ir laiko, kuris gali skirti daug integracijos. Jie gali bûti naudojami kurortams, kuriuose, be darbuotojø mokymø, yra veikla, skirta puoðti kamuoliukams, baseinui, rogoms, ar kitam, kas leidþia praleisti laisvalaiká su draugais. Tai suteikia mums dràsos, moko grupiná darbà ir daro draugiðkus bûdus á knygas.