Kompiuterines programas kurias verta thinoti

Yra populiarus teiginys, kad tas, kuris nesugeba planuoti sëkmës, planuoja nesëkmæ. Todël veiksminga rekomendacija ne tik priskirti uþduotis ir pareigas kai kuriems darbuotojams ar komandoms. Akivaizdu, kad, þinoma, naudojama mums prieinama